1. Home
  2. Groepen
  3. Groep 1/2
  4. Algemene informatie.

Algemene informatie.

Inhoudsopgave algemene informatie

 

1.  Inleiding

2.  Algemene dag/weekplanning

3.  Beknopte informatie over de vakken

4.  Bijzondere activiteiten

5.  Voor u als ouders

6.  Post en belangrijke informatie

 

1. Inleiding

 

Welbevinden

Het welbevinden van uw kind staat voorop. Wanneer een kind lekker in zijn/haar vel zit kan het zich optimaal ontwikkelen.

Mocht u vragen hebben of mocht u behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht loop dan gerust even binnen. Bij voorkeur ná schooltijd.

Er kan ook een afspraak worden gemaakt.

 

Zelfredzaamheid

Om de gang van zaken binnen de klas zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt er een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de kinderen. Stimuleert u uw kind thuis ook zoveel mogelijk om dingen zelf te doen. Denk hierbij aan het aan-uit trekken van jas en schoenen. Het afvegen van de billen na een toiletbezoek enz. Graag willen we u ook vragen een schone broek + onderbroek in de tas van uw kind te stoppen, zodat we altijd een verschoontje hebben indien nodig.

 

Stoplicht:

In de klas wordt gewerkt met een stoplicht.

Wanneer het rode stoplicht aanstaat dienen de kinderen zelfstandig te werken. Kleine probleempjes dienen zelfstandig of m.b.v. een maatje opgelost te worden.

De leerkracht gebruikt deze momenten voor (extra) instructie/begeleiding aan individuele leerlingen of een (kleine) groep kinderen. Staat het stoplicht op groen dan kunnen de kinderen een beroep doen op de leerkracht. Bij voorkeur door hun vinger op te steken.

2. Algemene dag/weekplanning

 

Inloop: Iedere ochtend en middag wordt er gestart met de inloop. Deze duurt 10 minuten, waarna de leerkracht de poort en de schooldeur sluit. Dit om de veiligheid van uw kind optimaal te kunnen waarborgen.

Na 08.30 en 13.00u. dient u gebruik te maken van de hoofdingang.

De inloop is (voor de kinderen die hier behoefte aan hebben) hét moment om hun ouders/verzorgers een korte rondleiding te geven in de klas en hun werkjes te presenteren. Tijdens de inloop kiezen de kinderen een kastwerkje en werken hier aan.

 

Kring: In de kring krijgen de kinderen de gelegenheid om iets te vertellen, ook wordt er een “hulpje” aangewezen. Waarna de “tijdwijzer” wordt besproken.

Tevens plannen de kinderen hun werk voor de komende werktijd.

Daarnaast wordt in de kring d.m.v. aantrekkelijke spelletjes/oefeningen aandacht besteed aan de taalontwikkeling, het voorbereidend rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling.

 

Speeltijd: De kleuters spelen 2x per dag ca. 30 a 45 minuten. We streven ernaar om zoveel mogelijk buiten te spelen. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld in de speelzaal. Hierbij dragen de kinderen hun speelzaalschoentjes. Deze schoentjes blijven het gehele schooljaar in de klas.

 

Eten en drinken + voorlezen:

Graag gezond drinken in een beker met naam meegeven (een halve beker is vaak voldoende). Het fruit graag schoongemaakt en eventueel in partjes meegeven.

De kinderen mogen een leesboek meenemen, waaruit de leerkracht tijdens het eten en drinken voorleest.

 

Werken:

We werken met een planbord. Dit is een eerste stap naar taakgerichtheid, zelfstandigheid en samenwerking. Op het planbord worden de verplichte werkjes voor de komende week aangeven. De kinderen werken samen met een “werkmaatje” aan deze verplichte opdrachten. Na afloop evalueren de kinderen het verloop van de activiteit d.m.v. een smiley. De leerlingen werken 1x per dag, ’s ochtends of ’s middags aan een verplichte opdracht. De kinderen die niet aan een verplichte opdracht werken mogen “kiezen”, zij maken dan gebruik van het kiesbord. De kinderen hangen hun fotokaartje bij het werkje van hun keuze. Het aantal klittenbandjes onder een pictogram geeft aan hoeveel kinderen aan een activiteit kunnen deelnemen.

3. Beknopte informatie over de vakken

 

Schatkist

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Schatkist.

Met Schatkist werken we systematisch en verantwoord aan de brede ontwikkeling van kleuters. De vele speelse materialen stimuleren kleuters om vanuit de eigen ervaringen nieuwe ontdekkingen te doen. Binnen Schatkist speelt de handpop “Pompom” een belangrijke rol.

 

Wereld in getallen

Met het kleuterpakket van de methode Wereld in getallen leren de kinderen spelenderwijs rekenen. Het pakket sluit goed aan op de tussendoelen voor groep 1-2. In herkenbare situaties die opgenomen zijn in thema’s leren de kinderen op een speelse manier om te gaan met diverse rekenbegrippen. We streven er naar om per schooljaar 14 thema’s te behandelen.

 

Schrijven

Gemiddeld één keer per twee weken krijgen de kinderen voorbereidende schrijfoefeningen aangeboden. Het schrijven gebeurt in kleine groepen zodat de leerkracht goed kan letten op de schrijfhouding en pengreep van de kinderen. Hierbij werken we met de methode Schrift.


Gym

Zoals u misschien al begrepen zult hebben, gaan de kinderen van groep 2 op vrijdag gymmen in De Gong.

Daarvoor hebben zij aparte gymkleren nodig: een eenvoudig T-shirtje met een kort broekje waar ze gemakkelijk in kunnen bewegen voldoet al. Ook hebben zij hiervoor aparte gymschoentjes nodig. De gymkleren en gymschoenen kunt u iedere vrijdag meegeven, de kinderen brengen hun gymkleding na afloop mee naar huis. De schoentjes voor de speelzaal blijven gewoon op school en worden dus niet gebruikt voor de gymles op vrijdag. Van de kinderen wordt verwacht dat zij zich zelfstandig omkleden. Wij willen u vragen om de zelfredzaamheid van uw kind ook thuis te stimuleren.

 

4. Bijzondere activiteiten

 

Verjaardagen

De verjaardagen (vanaf de leeftijd van 5 jaar) mogen uiteraard gevierd worden. Het vierde levensjaar wordt nog op de peuterspeelzaal gevierd. Ouders mogen bij dit “feestje” aanwezig zijn. De verjaardagen worden direct na aanvang van de school gevierd. Van 8.30 tot ca. 9.00u. In overleg met de leerkracht kan bekeken worden wanneer een verjaardag gevierd kan worden. Een kleine bij voorkeur gezonde traktatie mag. De traktatie wordt aan het einde van de ochtend uitgedeeld en gaat mee naar huis.

 

Spelletjes

Iedere woensdag worden er van 11.30 – 12.00u gezelschapsspelletjes gespeeld.

Hulpouders begeleiden hierbij kleine groepjes kinderen. Wilt u hierbij helpen, geef u dan op bij de leerkracht van uw kind. Uiteraard zijn opa’s en oma’s ook van harte welkom. We proberen opvang voor jongere broertjes en zusjes te realiseren in de speelzaal.

 

Groeitekening

Elke maand maken de kinderen een groeitekening. Zij tekenen hierbij zichzelf.

Hierdoor ontstaat een mooi beeld van de tekenontwikkeling van de kinderen.

 

Luizencontrole

Er is geen sprake meer van controle op school. Het is dus aan de ouders zelf dit in de gaten te houden. Mocht u luizen aantreffen op het hoofd van uw kind, laat dit dan altijd aan de leerkracht weten.

 

5. Voor u als ouders

 

De Schoolgids is digitaal te downloaden, indien nodig bij juf Anja V. een versie op papier. In de schoolgids vindt u alle informatie over de school en het Daltononderwijs. Maandelijks wordt de digi Klepel (Nieuwsbrief) via de mail naar u toegezonden.

 

Kijkregistratie

We hechten grote waarde aan het zo goed mogelijk volgen en begeleiden van de ontwikkeling van kinderen. Twee keer per jaar neemt de leerkracht de kijkregistratie af. Door middel van de kijkregistratie wordt de algehele ontwikkeling van de kinderen in kaart gebracht. De leerkracht bespreekt de kijkregistratie met de ouders tijdens de ouderavonden in januari/februari en juni/juli. U wordt daarvoor t.z.t. uitgenodigd.

 

Leerling-zorg

Niet alle kinderen ontwikkelen zich even snel. Ondervindt een kind moeite op een bepaald ontwikkelingsgebied, blijft een kind qua ontwikkeling achter bij leeftijdgenoten of is er een voorsprong in de ontwikkeling dan willen we daar zo snel en goed mogelijk iets aan kunnen doen. Deze hulp wordt in principe geboden door de eigen leerkracht in de eigen klas. Wanneer uw kind individuele hulp krijgt, wordt u hier door de leerkracht over geïnformeerd. In een groeidocument wordt de begeleiding van uw kind vastgelegd.


6. Post en belangrijke informatie


U ontvangt de brieven/info per e-mail (Mijn SchoolInfo). Het is belangrijk dat wij van alle ouders het correcte e-mailadres/telefoonnummer hebben. Wij vragen u dus om wijzigingen zelf aan te passen in de profielgegevens van Mijn SchoolInfo.

Laat het ons a.u.b. weten als u kind niet op de foto mag bij groepsactiviteiten. Deze foto’s worden namelijk geplaatst in bronnen zoals de website, site van de Nieuwe Nobelaer of de regionale krant.
Geef a.u.b. ook door indien uw kind allergieën heeft.

 

We streven ernaar om mailtjes op werkdagen tussen 8:00u en 16:30u te lezen en te beantwoorden. Voor dringende zaken kunt u altijd even binnenlopen tijdens de inloop of na schooltijd.

 

Mocht u na het lezen van deze informatie vragen hebben, stel ze dan gerust.

Bijvoorbeeld tijdens de algemene informatieavond die gepland staat op


05-09-2015.

 

Vriendelijke groeten,

Leerkrachten van groep 1/2