1. Home
  2. Groepen
  3. Groep 4
  4. Algemene informatie.

Algemene informatie.

Algemene info groep 4 2017/2018.

 

 

Inhoudsopgave;

- 1. Inleiding.

- 2. Algemene weekplanning.

- 3. Beknopte informatie over de vakken.

- 4. Voor u als ouders.

- 5. Hulpouders gevraagd.


1. Inleiding 

In groep 3 werd de basis gelegd voor lezen, schrijven, taal en rekenen.

Uw kind maakte kennis met werken in werktijd, waarbij de Dalton pijlers

(vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging) telkens opnieuw weer onder de aandacht komen.

Voor meer informatie over het Daltononderwijs en zijn principes, verwijzen we u naar de website van de Nationale Daltonvereniging; www.dalton.nl

In groep 4 bouwen we die basis verder uit. Tempo en hoeveelheid lesstof wordt behoorlijk vergroot. Dit is in de eerste weken nog zichtbaar moeilijk, we geven de kinderen de tijd om hieraan te wennen. Mocht een kind de basisvaardigheden niet goed beheersen, komt dat snel naar voren in groep 4. We bieden dan ook indien nodig extra hulp. Dit gebeurt door de leerkracht zelf of door de ondersteunende onderwijsassistentes. Hier wordt in kleine groepjes, buiten de klas aan gewerkt.

Iedere ochtend tijdens de eerste werktijd kunnen kinderen hun werk afmaken, of wordt er geoefend met stof die nog lastig is. Daarnaast geven de leerkrachten extra begeleiding.

 

2. Algemene weekplanning

Maandag starten we de week met een praatje over het weekend. Uw kind mag op maandagochtend iets meenemen dat relevant is om te laten zien bij het weekendpraatje.

In het weekprogramma krijgt uw kind op maandag t/m donderdag van 8:30u tot 10.15u het grootste deel instructie. Ze krijgen dan uitleg voor het werk van de weektaak. Op dinsdag en woensdag (groep 4A) en dinsdag en vrijdag (groep 4B) hebben de kinderen zwemmen en of gym.

De kinderen werken met weektaken, waarop ze aangeven welk werk ze plannen te gaan doen en wat ze al gedaan hebben. Dit geven ze aan door de dagkleuren te gebruiken. Op vrijdagmiddag hebben de leerlingen de gelegenheid om het werk van de weektaak af te maken.


3. Beknopte informatie over de vakken

Lezen 

Naast technisch lezen, wordt er nu ook meer aandacht aan begrijpend lezen besteed. Hiervoor gebruiken we de methode GRIP op lezen. Hier starten we mee na de kerstvakantie.

We werken – schoolbreed –  met Estafette; een methode die vooral veel aandacht besteedt aan techniek en begrip, en die tegemoet komt aan differentiatie in het lezen. De ene leerling heeft meer hulp, begeleiding nodig dan de ander, terwijl vlotte lezers al vlot zelfstandig verder kunnen met de leerstof van hun leesniveau.

Taal

We werken schoolbreed met de methode 'Taal in beeld’. Dit is een methode waarin diverse taalaspecten aan bod komen, zoals:

spelling: dit is een losstaand onderdeel in de methode, met een eigen leerlijn, maar wel met dezelfde thema’s als de rest van de methode. Dit deel is gericht op het correct leren schrijven van woorden.

woordenschat: de betekenis van woorden (her)kennen en kunnen toepassen in het dagelijks taalgebruik.

luisteren/spreken: we leren naar elkaar te luisteren en leren gespreksregels aan.

schrijven: een brief of verhaaltje schrijven, goede zinnen maken.

taalbeschouwing: een les waarin 'taal’ in de breedste zin van het woord aan bod komt. Hierbij worden ook zinnen gemaakt en woorden benoemd.

 Schrijven

We werken op school met de methode Schrift. Bij deze methode valt op dat de letters rechtopstaand zijn en dat de hoofdletters als hoofdblokletter geschreven worden. Deze hoofdletter staat los van de letters die daarachter volgen, die wel aan elkaar worden geschreven.

Veel aandacht is er voor de schrijfhouding. De kinderen gaan in de loop van het schooljaar schrijven met een schoolvulpen of Stabilo (deze zal door ouders zelf aangeschaft moeten worden). Vullingen voor de schoolvulpen worden verzorgd door school.

 

Rekenen

Onze rekenmethode heet 'Wereld in getallen’. In groep 4 zijn we bezig met automatiseren tot tien, (een basisvoorwaarde om goed te kunnen rekenen), hoofdrekenen tot 20, rekenen tot 100, hele en halve uren, tafel 1 t/m 5,  meters en centimeters.

 

Bewegingsonderwijs

Elke dinsdag, woensdag (4A) en dinsdag, vrijdag (4B) zijn er gymlessen met aandacht voor bewegingslessen (o.a. met toestellen) en spellessen. Hierbij ligt de nadruk op samenwerken en het uitbouwen van de eigen vaardigheden.  

De kinderen hebben gymkleren en gymschoenen nodig. Wanneer kinderen hun gymspullen niet bij zich hebben kunnen zij wegens veiligheidsoverwegingen helaas niet mee gymmen.

 

Het schoolzwemmen vindt plaats op dinsdagmiddag. Vanaf dinsdag 30 januari 2018 gaan groep 4a en groep 4b samen zwemmen. 

Overige vakken

Elke ochtend beginnen we met catechese Trefwoord.

Op het rooster staat verder ook expressie (tekenen/handvaardigheid), muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we het over waarden – normen, wat hoort wel en wat hoort niet. Onze methode heet Kinderen en hun Sociale Talenten.

 


 4. Voor U als ouders

De Schoolgids is digitaal te downloaden, indien nodig bij juf Anja V. een versie op papier. In de schoolgids vindt u alle informatie over de school en het Daltononderwijs.

Post en belangrijke informatie

De kinderen krijgen post niet langer op papier mee. Hiermee besparen we op de print- en papierkosten.  U ontvangt de brieven voortaan per e-mail via de ouderportaal MijnSchoolInfo (MSI).

We streven ernaar om de berichten via MijnSchoolInfo op werkdagen tussen 8:00u en 16:30u te lezen en indien nodig te beantwoorden. Voor dringende zaken kunt u altijd even binnenlopen tijdens de inloop of na schooltijd.

Groepspagina

Wij proberen de groepspagina’s zo up-to-date mogelijk te houden. Op de groepspagina’s vindt u bijvoorbeeld kleine stukjes tekst en foto’s van activiteiten, maar ook de woorden van de week. Dat zijn de woorden die de leerlingen voor spelling kunnen oefenen.

Directe feedback

Tijdens de instructies werken we regelmatig met wisbordjes. Hierdoor zien we snel welke leerlingen de stof al begrijpen en dus verder kunnen werken, maar ook welke leerlingen extra oefening nodig hebben. We geven uw kind dus effectief direct feedback.
5. Hulpouders gevraagd

Wij hebben gedurende het schooljaar veel hulp van ouders nodig. We zullen dit communiceren middels Mijn School Info. Op dit moment zoeken we hulpouders voor:

  • Zwemmen: voor elke zwemles is het prettig als er één ouder meeloopt. U kunt zich opgeven bij de leerkracht enkele weken voordat het schoolzwemmen start.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,        

Cynthia Geerts,

Amy van Alphen,

Marieke Delhij

 

Augustus 2017