1. Home
  2. Groepen
  3. Groep 6
  4. Algemene informatie.

Algemene informatie.

Huiswerk groep 6

 

Op deze algemene informatiepagina plaatsen we steeds het huiswerk voor de komende periode:


 Algemene informatie groep 6


Beste ouders/ verzorgers,

 

Dit schooljaar gaan we aan de slag met uitbouw van eerdere gedane activiteiten, maar leren we ook een hoop nieuwe dingen. Er zullen herkenbare momenten zijn en we zullen spannende nieuwe ervaringen beleven.

Om u enigszins een idee te geven over hetgeen er te gebeuren staat, hebben wij in het kort de allerbelangrijkste informatie m.b.t. vakken, activiteiten, data e.d. in deze info bijeengezet.

Wij hopen dat u mede hierdoor goed voorbereid het schooljaar van groep 6 in zult gaan!

 

Weekindeling:

We starten elke ochtend met de 'starttaken'. Van 08:30 tot 08:50 kiezen de leerlingen uit een aantal werkjes op verschillende vakgebieden.Op dat moment heeft de leerkracht tijd om leerlingen die extra zorg nodig hebben te begeleiden. Ook worden er in deze tijd coachgesprekjes met de leerlingen gepland.

 

Verder ziet de week er als volgt uit:

Maandag:

Op deze dag wordt de weektaak geintroduceerd met de daarbij horende instructies. De  weektaak wordt gestart.

 

Dinsdag:          

Werken volgens de weektaak. De kinderen bepalen zelf de volgorde van de taken die ze moeten maken. Enkele onderdelen daarvan mogen door de kinderen zelf worden nagekeken. Daarna is er gelegenheid tot verbeteren. Op dinsdag vindt later in het jaar ook het tutorlezen en tutorrekenen plaats.

 

Woensdag:

De kinderen werken verder aan hun weektaak.

 

Donderdag:      

Op deze dag worden instructies gegeven op het gebied van rekenen, taal en spelling. De weektaak wordt verder afgewerkt.

 

Vrijdag:            

 

Gedurende de ochtend hebben we enkele afwisselende activiteiten, waaronder SchoolTV-uitzendingen, eventueel gym en het afmaken van de weektaak. Denk ook aan afsluitende activiteiten, dictee, etc.

 

We sluiten de week meestal ontspannen af met keuzewerk. Ook worden er een aantal afmaakgelegenheden gepland.

 

Vakgebieden:   

 

Trefwoord          Kalender.

Bijna elke dag begint met een kort moment van bezinning rondom een thema. Verhaaltjes, gedichtjes, bijbelverhalen, etc.

 

Taal                  Methode Taal in Beeld.

Hierin komen alle taalonderdelen aan bod.

Woordenschat, Spreken/Luisteren, Taalbeschouwing, Schrijven

 

Spelling            Methode Spelling in Beeld

Deze methode richt zich zowel op het spellingproduct als op het spellingproces.

 

Lezen               Niet meer in groepjes.

De kinderen lezen meer zelfstandig.

Zelf boeken lenen in Biebeljon.

Meer gericht op belevend lezen dat op techniek.

 

Estafette: 2x per week wordt er een les Estafette gepland.

 

Vooral het technisch leesniveau wordt hierdoor verbeterd.

leesbegrip richt zich op het aanleren van leesstrategieen (Grip) en een juiste wijze van informatieverwerking (Blits)

 

Rekenen           Wereld in Getallen. Realistisch rekenen.

Verschillende oplossingsstrategieën.

Geen trucjes, maar begrijpen wat je doet.

Geen ellenlange rijen met dezelfde sommen.

Basisvaardigheden van groep 5 zijn erg belangrijk.

Vlot hoofdrekenen op elk gebied is erg belangrijk.

Tempo wordt dan ook regelmatig geoefend en gemeten.

 

 

Schrijven:          Schrijven volgens de methode Schrift.

 

Een vrij nieuw handschrift wordt aangeleerd waarbij de schrijfletter vrij recht staat.

 

 

Wereldoriëntatie: We werken met de methode Topondernemers.

Er wordt gewerkt volgens thema's. Kaarten binnen die thema's worden klassikaal behandeld of zelfstandig verwerkt en klassikaal gepresenteerd.

De kinderen krijgen na elk thema een toets waar thuis voor kan worden geoefend. De kinderen worden beoordeeld op de toets en op de presentatie.

 

 

 

Expressie:        1 expressieonderdeel per week.

 

Gymnastiek:     2 keer per week.

 

Bewegingsles en spelles.

Groep 6A: Woensdag en vrijdag gym

Groep 6B: Dinsdag en woensdag gym

 

 

 

Huiswerk:         Kinderen krijgen elke dinsdag huiswerk mee wat de volgende week dinsdag ingeleverd moet worden. Dit huiswerk richt zich vooral op taal/rekenen/spelling onderdelen die op dat moment behandeld worden. Ook willen we de leerlingen een huiswerkattitude aanleren.

 

 

Computers:        Extra oefenmogelijkheden in de klas.

Diverse vakken: rekenen, spelling, topo, verkeer etc. Ook extra oefenstof voor kinderen die wat extra hulp en oefening nodig hebben. Computerles: tekstverwerking mbv Word en het behalen van het Nationaal Media Paspoort (info volgt).

 

Muziek:         Moet je doen!

Een klassikale les per week, maar ook als ontspannend moment en als afsluiting van de dag.

 

Activiteiten dit schooljaar:

In ieder geval:

Bezoek bibliotheek.

Prehistorisch dorp (4 oktober).

Activiteiten in kader van Wij-project. Bijv. 27-9-'17 bezoek theatervoorstelling Monsters.

 

Voor allerlei andere gegevens en tot nu toe bekende datums verwijzen wij u  naar de schoolkalender.

 

 

MR/OR:            Ouders zijn hierin vertegenwoordigd.

De vergaderingen/besprekingen kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. Op de kalender treft u alle nodige gegevens aan.

Voorzitter en secretaris kunnen u verdere inlichtingen geven.

 

 

Rapporten:        Dit schooljaar vinden voor de herfstvakantie de 'startgesprekken' plaats over het sociaal emotioneel welbevinden van uw kind. In februari/maart en in juli krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Meer informatie over de startgesprekken volgt.

 

 

Ouderhulp:    Vanaf dit schooljaar werken we met het digitale portal 'Mijnschoolinfo'. Via deze weg komt alle belangrijke informatie bij u terecht. Uitleg over het werken met deze portal volgt via een brief. Een contactouder is dit jaar dan ook overbodig.

 

 

Voor u als ouders:

 

De schoolgids is digitaal te downloaden, indien nodig bij juf Anja vernooij een versie op papier. In de schoolgids vindt u alle informatie over de school en het Daltononderwijs.

Op woensdag is de "postdag", dan gaan de brieven mee naar huis/ worden ze via de portal gemaild. We streven ernaar om de meeste brieven per mailing te laten verlopen.

 

we hopen er samen een fijn, gezellig, leerzaam en succesvol jaar van te maken!

 

Meneer Han en Juffrouw Anke(woendag). Juf Josine en Juf Jennifer.