1. Home
 2. Informatie
 3. Team
 4. Bouwcoördinatoren

Bouwcoördinatoren

 

Een bouwcoördinator is een leerkracht met een speciale taak.

De bouwcoördinatoren van bs. Carillon zijn: 

Juf Anouk

Coördinator Onderbouw

Juf Josine

Coördinator Middenbouw

Juf Monique van I

Coördinator Bovenbouw

 

 

 

De taken van de bouwcoördinator:

 

Belangstelling tonen voor het werk van de groepsleerkrachten.

 • positief waarderen, stimuleren en motiveren
 • een luisterend oor bieden bij problemen
 • support bieden, bemoedigen en suggesties geven
 • misverstanden, kleine irritaties uit de weg ruimen

Stimuleren van overleg tussen de groepsleerkrachten

 • tussen groepsleerkracht en IB-er, ICT-er en onderwijsassistenten

Voorbereiden bouwvergaderingen (evt. voorstellen, plannen e.d.)

 • agenderen
 • voorzitten
 • duidelijk verslag (laten) maken afspraken vast (laten) leggen
 • terugkomen op onderwerpen die in ontwikkeling zijn
 • terugkomen op gemaakte afspraken 

Afstemmen van onderwijsactiviteiten in de bouw

 • inventarisatie van wat goed loopt en wat verbetering behoeft
 • indien nodig een plan van aanpak opstellen
 • coachen en/of begeleiden van individuele groepsleerkrachten, in combinatie met   klassenvisitatie in het kader van de gesprekkencyclus. 
 • toezien op de uitvoering van gemaakte afspraken

Gebruik maken van specifieke kwaliteiten van teamleden t.b.v. de bouw

 • zijn er goede ideeën, werkwijzen die ook in andere groepen bruikbaar zijn?

Participeren in stafvergaderingen

 • aan de orde stellen van onderwerpen betreffende de eigen bouw
 • meedenken over innovatie en uitvoering van het onderwijskundig beleid
 • helpen bij het uitvoeren van taken van andere leden van het managementteam

Plaatsvervangende leiding van de school bij afwezigheid van de directie

 • in beginsel is een van de bouwcoördinatoren, gemandateerd door de directie, haar plaatsvervanger bij afwezigheid.