1. Home
 2. Informatie
 3. Team
 4. Directeur

Directeur

 

Juf Hanneke.

 

De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement.

 

Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school.

 • organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school
 • bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg)
 • bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school
 • organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering
 • neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen
 • onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband
 • onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school
 • voert het overleg met de medezeggenschapsraad

Beleidsontwikkeling.

 • vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school
 • is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school
 • realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten
 • adviseert en informeert het bestuur of de algemeen directeur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma's en legt beleidsvoorstellen voor aan de algemeen directeur of het bestuur

Uitvoering onderwijsproces.

 • draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school
 • draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur
 • beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen
 • beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten

Personeelsmanagement.

 • geeft leiding aan de medewerkers op de school
 • stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers
 • voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers
 • is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school
 • is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school
 • adviseert het bestuur of de algemeen directeur over personele vraagstukken op de school
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie