1. Home
 2. Over de school
 3. Methodes

Methodes

Taalontwikkeling 

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde voor het verdere leren. Daarom besteden we daar veel aandacht aan. In de groepen 1 t/m 3 komt de taalontwikkeling aan bod bij het werken met ontwikkelingsmateriaal, het spelen in de hoeken en vooral bij de gerichte oefeningen in zowel de kleine kring als de klassenkring, waarbij we aandacht besteden aan het vergroten van de woordenschat, het goed leren luisteren en het maken van goede zinnen. Een grote woordenschat maakt het vertellen en begrijpen van een verhaal makkelijker. Vandaar dat we hier ook in de andere groepen aan blijven werken. Een goede zin kunnen maken biedt nog geen garantie dat je een logisch verhaal kunt vertellen. Daarom wordt dit onderdeel vanaf groep 3 steeds belangrijker. We hechten er grote waarde aan dat kinderen zich mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken. Een goed verhaal dat bol staat van de slordige fouten is ook niet aantrekkelijk om te lezen. Je moet weten hoe je woorden foutloos moet schrijven. Lessen in spelling zijn daarvoor onontbeerlijk. We vinden wel dat spelling in dienst moet staan van het schriftelijk taalgebruik.

In de onderbouw maken we gebruik van de methoden 'Schatkist’, 'Veilig Leren Lezen’ en in de midden- en bovenbouw de methoden 'Taal in Beeld' 'Spelling in Beeld'. 

Taal in beeld - Spelling in beeld is compact en compleet. Met de volledige les in leerlingtaal en in het leerlingmateriaal. Krachtige uitleg is zo voor alle leerlingen bereikbaar. Dat maakt de methode flexibel. Er ontstaan maximale mogelijkheden om zelfstandig te leren: individueel of samenwerkend. Zelfstandig leren als het kan, begeleid leren als het moet.

Boeken, beeldschermen, gesprekken, op straat. Taal leeft, altijd en overal. Taal in beeld is echt van nu. De mogelijkheden voor zelfstandig leren zijn maximaal. Spelling in beeld is de spellingmethode bij Taal in beeld. Met dezelfde filosofie en manier van werken. Dezelfde sterke punten en mogelijkheden voor differentiatie. Spelling in beeld leert kinderen zoveel mogelijk woorden correct te spellen. Spelling in beeld traint bovendien de denkwijze om tot de juiste spelling te komen.

 

Lezen 

De methoden Schatkist en Veilig Leren Lezen bieden in de groepen 1 t/m 3 de leerkrachten de mogelijkheid om voorbereidend bezig te zijn met het leren lezen. Dit leesproces loopt vanzelf over in het zelfstandig gaan lezen. Soms gebeurt dit al in groep 2, meestal in groep 3. Deze methode geeft leerkrachten de mogelijkheid kinderen zowel individueel als in groepjes te helpen. Vanaf beheersingsniveau AVI M3 oefenen de kinderen ook in de vorm van tutorlezen. Voordeel hiervan is dat de kinderen in tweetallen mét en van elkaar leren.

Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de methode 'Estafette'.

Deze methode voor voortgezet technisch lezen zorgt voor bevordering en borging van het leesniveau t/m groep 8.

 

 

Voor begrijpend en studerend lezen hebben we de methode 'Grip op Lezen'.

 

Grip op lezen is een compacte methode, omdat het een zeer efficiënte didactiek hanteert. Kinderen leren begrijpend en studerend lezen aan de hand van 7 leesstrategieën. Daarmee krijgen ze handvatten om elke tekstsoort te kunnen lezen en interpreteren. Grip op lezen voldoet aan de kerndoelen en sluit aan bij de nieuwe referentieniveaus 1S/2F. De 7 leesstrategieën zijn door deskundigen ontwikkeld en hebben hun waarde in de praktijk bewezen. De kinderen krijgen hiermee zelfvertrouwen en worden betere lezers.

De 7 leesstrategieën van Grip op lezen zijn:

1. Doel bepalen

Waarom lees ik de tekst?

2. Voorspellen

Waar gaat de tekst over?

3. Voorkennis ophalen

Wat weet ik al over het onderwerp?

4. Herstellen

Wat doe ik als ik het niet meer snap?

5. Vragen stellen

Welke vragen zie ik?

6. Visualiseren

Welk plaatje past bij de tekst?

7. Samenvatten

Hoe vat ik de tekst samen?

Elke leesstrategie komt in elk leerjaar van groep 5 tot en met 8 terug. De strategieën worden steeds verder uitgebreid. In groep 4 wordt een selectie van strategieën aangeboden. Voor een goed begrip van de tekst legt Grip op lezen moeilijke woorden uit. Ook de tekstbegrippen, die nodig zijn bij begrijpend en studerend lezen, worden aangeboden. Kinderen moeten uiteenlopende teksten leren herkennen en interpreteren. Daarom bevat Grip op lezen een grote variatie aan tekstsoorten. Grip op lezen besteedt ook aandacht aan het vergelijken van informatie en meningen en aan opzoekvaardigheden. Vanaf groep 6 wordt hiermee geoefend.

 

Rekenen. 

De rekenvoorwaarden worden bij de kinderen in de leerjaren 1 en 2 aangeboden met behulp van de methode “Schatkist”.

We gebruiken in de leerjaren 3 t/m 8 een nieuwe rekenmethode: “Wereld in Getallen”. Aan de hand van herkenbare situaties brengen wij leer- en denkprocessen op gang. De kinderen worden gestimuleerd oplossingsstrategieën te ontwikkelen. Op deze wijze raken de kinderen vertrouwd met reken- en wiskundige oplossingsmethoden De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. De nieuwe versie van De wereld in getallen bevat nog meer oefening en herhaling. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op 3 niveaus.

  

Schrijven

Wij gebruiken de schrijfmethode 'Schrift'.

Deze methode besteedt van groep 1 t/m 8 aandacht aan een goede lettervormgeving. Een aantal aandachtsgebieden zoals kijken naar de vorm, leesbaarheid, pengreep en pendruk, schrijfhouding en zelfevaluatie lopen als een rode draad door de methode.

 

Burgerschapszin 

Burgerschapszin betekent dat kinderen moeten leren dat zij onderdeel zijn van een gemeenschap en dat van hen verwacht wordt dat zij daarin actief deelnemen. Scholen in Nederland zijn volgens de Onderwijsraad vrij in de manier waarop ze leerlingen burgerschap bijbrengen. Dat kan in een apart vak, maar dat hoeft niet. Goed burgerschap begint volgens de raad op schoolniveau waar kinderen moeten leren zich te gedragen volgens bepaalde regels. Dit is binnen het daltonconcept verankerd.

Op onze school wordt dit onderdeel verweven in de verschillende vakken, groeps- en schoolactiviteiten en in de leerlingraad.

 

Wereldoriëntatie 

Hiervoor gebruiken wij de methode Topondernemers.

 

 

Verkeer

Voor verkeer hebben we de methode 'Wegwijs'.

Deze methode behandelt de theorie en biedt lessen om verkeerssituaties met de kinderen in de praktijk te oefenen. In groep 7 leggen de kinderen een theoretisch en praktisch verkeersexamen af. Na het behalen van het verkeersdiploma gaat de verkeersopvoeding verder. In groep 8 werken de kinderen aan projecten die hen als aanstaande brugklassers voorbereiden op verkeersdeelname.

 

Techniek

Een paar jaar geleden is gestart met het inpassen van lessen in techniek. Onze school is één van de 500 scholen die geselecteerd is voor de derde tranche van het VTB programma. (Verbreding Techniek Basisonderwijs)

De vier pijlers waarmee gewerkt wordt zijn:

 • Constructie (waaronder ook: structuur met evenwicht, stevigheid, verbindingsprincipes)
 • Transport (waaronder mechanica met overbrenging- en bewegingsprincipes zoals hefbomen, assen en wielen, katrollen)
 • Communicatie
 • Productie

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Wij hanteren de methode 'Kinderen en hun sociale talenten'.

Deze methode voorziet in een gestructureerd aanbod op het gebied van sociale vaardigheid van kinderen. Hoe gaan kinderen met zichzelf en anderen om? Je lost een ruzie niet op met slaan, maar probeert met praten tot een oplossing te komen. De kinderen leren ook om op een prettige manier samen te werken, of hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Al deze vaardigheden zijn belangrijk voor kinderen: ze hebben deze vaardigheden nu, maar ook later in de maatschappij hard nodig.

Per schooljaar komen er een viertal thema’s aan de orde in de groepen 1 t/m 8:

 • Ervaringen delen
 • Aardig doen
 • Samen spelen en werken
 • Een taak uitvoeren

 

Het daarop volgende jaar richten we ons op de thema’s:

 • Jezelf presenteren
 • Een keuze maken
 • Opkomen voor jezelf
 • Omgaan met ruzie

Per twee jaar komen dus 8 thema’s aan de orde. Op de schoolkalender staat wanneer welk thema aan bod komt.

 

Sociale vaardigheid houdt niet op in de klas. Ook in de thuissituatie is dit voortdurend aan de orde. Wij hopen met onze aanpak een positieve bijdrage te leveren aan het vergroten van de sociale vaardigheid van uw en onze kinderen. Betrokkenheid van ouders is altijd zeer belangrijk maar zeker in deze situatie, omdat betrokkenheid een positief effect heeft op de houding van het kind ten opzichte van de school, op het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind. Een voorwaarde voor deze betrokkenheid is dat ouders en school elkaar op de hoogte houden. Door deze informatie weet u waar de kinderen mee bezig zijn, maar ook wat de school belangrijk vindt m.b.t. sociaal-emotionele vorming. Als ouders kunt u daar thuis op aansluiten, deze afstemming komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Ook deze lessen zijn onderdeel van de bevordering van actief burgerschap.

 

 

Gymnastiek en zwemmen. 

Gymnastiek

Bewegen is voor kinderen erg belangrijk. Zeker voor jonge kinderen is het nodig dat ze leren af kunnen wisselen met bewegen. Door het spel ontwikkelen ze hun motorische en sociale vaardigheden, leren ze zich mondeling uit te drukken en zijn ze ruimteverkennend bezig, wat bijvoorbeeld weer belangrijk is voor het goed kunnen rekenen. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 spelen iedere ochtend en middag één keer. Dat gebeurt in de speelzaal of buiten. De groepen 2 krijgen op vrijdag gymles in de sporthal `de Gong`. Vanaf 2/3 is dit twee keer per week. We gebruiken voor de 'toestellengym’ en de spellessen de methode 'Basislessen Bewegingsonderwijs'.

 

Zwemmen

De kinderen van de groepen 4 krijgen, gedurende een half jaar, één keer per week 45 minuten zwemles in zwembad 'De Banakker’. Dit schooljaar is dit voor groep 4a in de eerste helft van het schooljaar en voor groep 4b in de 2e helft van het schooljaar, voor beide groepen op dinsdag van 11.15 tot 12.00 u. De kinderen lopen met de leerkracht(en) naar het zwembad. Gedurende de (zwem) periode krijgen deze groepen één keer gymles per week. Dit wordt weer twee keer per week als de zwemles stopt.

 

Expressievakken

Tekenen en handvaardigheid

Als onderdeel van het circuitprogramma hebben de leerlingen regelmatig een expressieopdracht. Dit kan een teken- of handvaardigheidopdracht zijn, die individueel of als groep moet worden gemaakt.

 

Muziek

In iedere groep wordt muziek gegeven door de eigen leerkracht. Leidraad daarbij is de muziekmethode “Moet je doen”.

Daarnaast besteedt de gymmethode een paar keer per jaar aandacht aan bewegen op muziek. Groep 5 krijgt dit jaar introductielessen van docenten van St. Frans. In de lessen van “Muziek met een Staartje” maken de kinderen kennis met diverse muziekinstrumenten.

 

ICT-onderwijs

Naast het oefenen van digitale vaardigheden door de groepen 5 t/m 8, waarin o.a. Word, Excel en PowerPoint aan bod komen, krijgen alle kinderen – vanaf groep 1 - de gelegenheid te oefenen met methodische software t.b.v. taalontwikkeling, aanvankelijk lezen, rekenen, taal en topografie. De zoekmachines Davindi en Wikikids worden gebruikt om informatie te verzamelen t.b.v. een werkstuk of spreekbeurt. Andere zoekmachines, zoals Google, mogen alleen gebruikt worden na toestemming van de groepsleerkracht.