1. Home
  2. Over de school
  3. Privacy

Privacy

Basisschool Carillon gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers, leerlingen en ouders. 

De verwerkingshandelingen van bsCarillon vallen onder artikel 19 van het Vrijstellingsbesluit Wbp.

 

De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens voor:

 

a. de organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, dan wel het geven van studieadviezen;

b. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;

c. het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld, onder a en b, alsmede informatie over de leerlingen, bedoeld in het eerste lid, op de eigen website;

d. het bekendmaken van de activiteiten van de instelling of het instituut op de eigen website;

e. het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en   bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;

f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

g. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 

Met betrekking tot het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen wordt gebruik gemaakt van digitale leermiddelen van Zwijsen, Malmberg en Ambrasoft. Voor de toegang tot deze leermiddelen wordt gebruikgemaakt van Basispoort.

De wettelijke rechten van leerlingen, ouders en leraren van wie persoonsgegevens worden verwerkt zijn te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens.