1. Home
  2. Over de school
  3. Regels en afspraken
  4. Pestprotocol

Pestprotocol

PESTPROTOCOL Daltonbasisschool ’t Carillon

 

Verantwoording

Als Daltonbasisschool vinden wij het belangrijk, naast de componenten zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, dat kinderen met elkaar leren samenwerken. Binnen onze school verwachten wij daarom dat kinderen elkaar waarderen, respecteren en zorg voor elkaar hebben. Vanuit deze visie willen wij kinderen binnen hun basisschoolperiode een veilige omgeving bieden. Dit beschouwen we als randvoorwaarde voor het Daltononderwijs. Wanneer deze voorwaarde niet is vervuld, kan onderwijs vanuit de Daltonprincipes niet goed plaats vinden.

 

Doel

We willen een Daltonbasisschool zijn waarin alle kinderen zich prettig en veilig voelen en zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen. We proberen een pedagogisch klimaat te scheppen waarin dit optimaal mogelijk is. Onderdeel van dit pedagogisch klimaat is dat we proberen te voorkomen dat kinderen elkaar pesten. Toch kan het gebeuren dat op school pesten voorkomt. In dit protocol leggen we vast hoe pestgedrag benaderd wordt op onze school.

 

Uitgangspunten

Het pestprotocol is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Deze zijn:

  • Pesten wordt door alle betrokkenen (school, ouders en leerlingen) onderkend als een probleem.
  • School, ouders en leerlingen spannen zich gezamenlijk in om pestgedrag te voorkomen.
  • Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn alert op pestgedrag en proberen dit tijdig te signaleren.
  • Als pesten voorkomt, nemen leerkrachten, leerlingen en ouders duidelijk stelling tegen dit gedrag en ondernemen actie.
  • Er zijn twee vertrouwenspersonen aanwezig en vanaf schooljaar 2014-2015 een anti-pestcoördinator.

Klik hier  voor het Pestprotocol

Klik hier  voor de bijlage No Blame

Klik hier  voor de bijlage Protocol Time Out en Schorsing