Samen met ouders

't Carillon vindt een goed contact tussen ouders en school heel belangrijk. Daarom investeren wij gericht in het betrekken van ouders bij onze school. School en ouders zijn immers partners die zich samen inspannen om het beste uit kinderen te halen. Voor de communicatie met onze ouders gebruiken wij het ouderportaal Mijnschoolinfo.

Veel ouders zijn actief betrokken bij onze school. Via de medezeggenschapsraad en oudervereniging dragen ouders bij aan de schoolontwikkeling. Ook bieden ouders hulp bij diverse leuke activiteiten. Wij zijn daar erg blij mee!

Parentcom

Op 't Carillon hebben wij onze eigen school app! Hiermee houden we u op de hoogte van alle communicatie vanuit de school naar de ouders. Deze app omvat onder andere een digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie en nog veel meer. Wij nodigen u uit om snel een kijkje te nemen!  Wat moet u hiervoor doen?

Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of de Google Play Store (Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’. Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze wijze installeert u onze school app op uw telefoon. U ontvangt ook een persoonlijke login-activatiemail. 

Waarom hebben we voor een app gekozen? 

Wij willen graag dat u gemakkelijk en snel op de hoogte blijft van de informatie van onze school. Met een app bent u in staat om zeer eenvoudig de info tot u te nemen, op een moment dat het u schikt. Wij zullen deze app als eerste communicatievorm gaan gebruiken. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de app altijd de meest recente en juiste informatie bevat.

Wij zijn van plan u pushberichten te sturen. Dit is een ideale manier om u snel te kunnen bereiken met een korte boodschap. Wij willen u daarom verzoeken om de rechten hiervoor aan te laten staan. Wij zullen uiteraard in acht nemen dat we pushberichten niet onnodig vaak zullen gebruiken.

Het communiceren via deze app is ook volledig AVG-Proof! De informatie van uw kind(eren) is goed beveiligd en foto’s zijn niet inzichtelijk voor ouders die geen kind in dezelfde klas hebben zitten. Uiteraard bent u nog steeds vrij om bij ons aan te geven of uw kind wel of niet op de foto mag!Oudervereniging

De oudervereniging organiseert elk schooljaar in samenwerking met het schoolteam diverse activiteiten die op of buiten school plaatsvinden. Daarnaast levert de oudervereniging een financiële bijdrage aan tal van nuttige en aangename zaken.
Een overzicht:

Activiteiten, zoals:

 • Vieringen en feestdagen, zoals Sinterklaas, Kerstmis en carnaval
 • Sportactiviteiten
 • Creatieve en culturele activiteiten
 • Avondvierdaagse
 • Eindejaarsactiviteit
 • Ouderbedankochtend

Financiële bijdragen aan (onder meer):

 • Drankjes en versnaperingen bij schoolactiviteiten
 • Muziek met een staartje (groep 5)
 • Investeringen t.b.v. de veiligheid van de kinderen
 • Schoolkamp (groep 8)

Help ons met uw ouderbijdrage

Om het werk van de oudervereniging mogelijk te maken, vragen we van u een – vrijwillige – jaarlijkse bijdrage per kind. Betaalt u de volledige ouderbijdrage, dan bent u automatisch lid van de oudervereniging en bent u stemgerechtigd tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). En dát is belangrijk, want via de oudervereniging kunt u meebeslissen over allerlei zaken in en rondom de school van uw kind(eren). Daarnaast is de oudervereniging een klankbord voor de leden van de medezeggenschapsraad en mogen we deze – gevraagd én ongevraagd – van adviezen voorzien.

Samenstelling en werkwijze

De oudervereniging komt minimaal eenmaal per jaar bijeen tijdens een ALV. Dit staat vermeld op de schoolkalender. Tijdens de ALV wordt – indien nodig – een bestuur gekozen dat de oudervereniging vertegenwoordigt: de oudervereniging (OV). De OV heeft op zijn beurt weer een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ook staat de oudervereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 20104273.

Vergaderingen

De OV vergadert 5 à 6 keer per jaar. De vergaderingen van de OV zijn toegankelijk voor elk lid van de oudervereniging. De vergaderdata worden ruim van tevoren bekendgemaakt, zodat u daar tijdig rekening mee kunt houden. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats op school. Aan het begin van elk schooljaar vormen we een aantal commissies. Samen met een aantal teamleden organiseren we dan een bepaalde activiteit. Per activiteit vindt eveneens een aantal vergaderingen en bijeenkomsten plaats (zowel onder als buiten schooltijd).

Betaling ouderbijdrage

De oudervereniging hanteert een (vrijwillige) ouderbijdrage van € 35,00 per kind. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar of – indien uw kind later instroomt – na 1 januari een brief van de OV. We vragen u vriendelijk uw ouderbijdrage te voldoen op rekening NL91ABNA0471693723 t.n.v. Oudervereniging Basisschool 't Carillon.
Met uw bijdrage maakt u tal van bijzondere schoolactiviteiten mogelijk voor uw kind(eren).
Een overzicht van de OV-uitgaven vindt u terug in het financieel jaaroverzicht.

Samenstelling OV schooljaar 2023-2024

 • Bestuur: Eline Tamarus, Leon Gort en Ilse Tuinenburg
 • Namens de school: juf Autie

Meer informatie

Heeft u tijd en zin om ons bij een activiteit te helpen? Wilt u lid worden van de OV?
Of heeft u vragen over het werk van de oudervereniging ? Stuur dan een e-mail naar het bestuur van de OV. oudervereniging@bscarillon.nl

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad … meebeslissen / meedenken.
Schooljaar 2023-2024  bestaat deze raad uit 3 ouders: dhr. Stefan Jonk (voorzitter), Niels Gielens, Caroline Nuijten-Zielhorst en 3 leerkrachten: juf Anouk, juf Nicky en juf  Anke.

De mr vertegenwoordigt de ouders en het personeel op beleidsmatige aspecten en heeft regelmatig overleg met de directie. De mr heeft de verantwoordelijkheid om de belangen van ouders en personeelsleden te behartigen. De mr mag aan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Ook moet het bestuur in een aantal gevallen de raad om instemming vragen. De mr werkt op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.infowms.nl.

Wij vinden het heel belangrijk dat er een mr is. Het geeft in het bijzonder de ouders de gelegenheid mee te denken over het onderwijs aan hun kind. Elke ouder of leerkracht is als toehoorder welkom tijdens de mr-vergaderingen.
Indien u als ouder onderwerpen wilt aandragen die volgens u op de agenda van de mr zouden moeten staan dan kunt u dit melden via het e-mail adres van de mr : mr@bscarillon.nl. Hierbij doen wij u een dringend verzoek alleen onderwerpen aan te dragen die een relatie hebben met het beleid dan wel in het algemeen belang van de school zijn. In geval van individuele kwesties verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Indien u een gesprek wil met de directie wordt u verzocht een afspraak te maken.

De taken van de mr

De (g)mr is dus een belangrijke gesprekspartner voor het schoolbestuur.
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn o.a.:

 • Arbo- en ziekteverzuimbeleid, maar ook vaststelling van o.a. het pestprotocol
 • Begroting
 • Toekomstplannen t.a.v. bijv. de Brede School
 • Mogelijkheden betreffende voor-, tussen- en naschoolse opvang
 • De besteding van gelden en het onderhoud van het schoolgebouw
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • Ouderparticipatie en mr -scholing d.m.v. cursussen