Samen met ouders

't Carillon vindt een goed contact tussen ouders en school heel belangrijk. Daarom investeren wij gericht in het betrekken van ouders bij onze school. School en ouders zijn immers partners die zich samen inspannen om het beste uit kinderen te halen. Voor de communicatie met onze ouders gebruiken wij het ouderportaal Mijnschoolinfo.

Veel ouders zijn actief betrokken bij onze school. Via de medezeggenschapsraad en oudervereniging dragen ouders bij aan de schoolontwikkeling. Ook bieden ouders hulp bij diverse leuke activiteiten. Wij zijn daar erg blij mee!

Mijnschoolinfo

Op basisschool 't Carillon maken wij gebruik van het ouderportaal Mijnschoolinfo. Mijnschoolinfo is ontstaan uit de gedachte dat de communicatie tussen school en ouders met gebruik van hedendaagse middelen, beter en efficiënter kan. Dus niet langer het fenomeen dat losse briefjes en andere informatie onderin de overblijftas blijven zitten of verloren gaan op de weg van school naar huis (of andersom). U ontvangt via Mijnschoolinfo alleen die informatie (mededelingen, berichten en agenda/kalender) die op uw kind(eren) van toepassing zijn.
Wilt u inloggen in Mijnschoolinfo? Klik dan hier https://10xf00.mijnschoolinfo.nl/
Bent u een nieuwe ouder dan ontvangt u als het goed is binnenkort een e-mail met een activatielink (check voor de zekerheid ook uw SPAM-map). Wilt u zich zelf registreren voor Mijnschoolinfo? Klik dan hier: https://10xf00.mijnschoolinfo.nl/aanmelden
Als uw kind op onze school staat ingeschreven en u nog geen mailtje van Mijnschoolinfo heeft ontvangen, neem dan even contact op met onze administratie of dat het e-mailadres wat wij van u hebben klopt.

   Klik op het icoontje om de gebruikershandleiding van Mijnschoolinfo te downloaden.

Mijnschoolinfo App
Mijnschoolinfo heeft ook een hele handige app! In de huidige tijd bijna niet meer weg te denken. De app is te downloaden via de App Store op uw telefoon. Om van de app gebruik te maken heeft u dezelfde inloggegevens nodig als voor de website. Daarnaast moet u het onderdeel "school" invullen. Hier vult u alleen de letters car in en onze school verschijnt in de selectielijst. Oudervereniging

De oudervereniging organiseert elk schooljaar in samenwerking met het schoolteam diverse activiteiten die op of buiten school plaatsvinden. Daarnaast levert de oudervereniging een financiële bijdrage aan tal van nuttige en aangename zaken.
Een overzicht:

Activiteiten, zoals:

 • Vieringen en feestdagen, zoals Sinterklaas, Kerstmis en carnaval
 • Sportactiviteiten
 • Creatieve en culturele activiteiten
 • Avondvierdaagse
 • Eindejaarsactiviteit
 • Ouderbedankochtend

Financiële bijdragen aan (onder meer):

 • Drankjes en versnaperingen bij schoolactiviteiten
 • Muziek met een staartje (groep 5)
 • Investeringen t.b.v. de veiligheid van de kinderen
 • Schoolkamp (groep 8)

Help ons met uw ouderbijdrage

Om het werk van de oudervereniging mogelijk te maken, vragen we van u een – vrijwillige – jaarlijkse bijdrage per kind. Betaalt u de volledige ouderbijdrage, dan bent u automatisch lid van de oudervereniging en bent u stemgerechtigd tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). En dát is belangrijk, want via de oudervereniging kunt u meebeslissen over allerlei zaken in en rondom de school van uw kind(eren). Daarnaast is de oudervereniging een klankbord voor de leden van de medezeggenschapsraad en mogen we deze – gevraagd én ongevraagd – van adviezen voorzien.

Samenstelling en werkwijze

De oudervereniging komt minimaal eenmaal per jaar bijeen tijdens een ALV. Dit staat vermeld op de schoolkalender. Tijdens de ALV wordt – indien nodig – een bestuur gekozen dat de oudervereniging vertegenwoordigt: de ouderraad (OR). De OR heeft op zijn beurt weer een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de oudervereniging en de OR vindt u in onze statuten en ons Huishoudelijk reglement.
Ook staat de oudervereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 20104273.

Vergaderingen

De OR vergadert 5 à 6 keer per jaar. De vergaderingen van de OR zijn toegankelijk voor elk lid van de oudervereniging. De vergaderdata worden ruim van tevoren bekendgemaakt, zodat u daar tijdig rekening mee kunt houden. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats op school. Aan het begin van elk schooljaar vormen we een aantal commissies. Samen met een aantal teamleden organiseren we dan een bepaalde activiteit. Per activiteit vindt eveneens een aantal vergaderingen en bijeenkomsten plaats (zowel onder als buiten schooltijd).
Klik hier voor de vergaderdata van 2019/2020.

Betaling ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2018/2019 geldt een (vrijwillige) ouderbijdrage van € 30,00 per kind. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar of – indien uw kind later instroomt – na 1 januari een brief van de OR. We vragen u vriendelijk uw ouderbijdrage te voldoen op rekening NL91ABNA0471693723 t.n.v. Ouderraad Basisschool Carillon.
Met uw bijdrage maakt u tal van bijzondere schoolactiviteiten mogelijk voor uw kind(eren).
Klik hier voor de ouderbijdragebrief 2019.
Een overzicht van de OR-uitgaven vindt u terug in het financieel jaaroverzicht.

Samenstelling OR schooljaar 2018/2019

 • Bestuur: Ayfer Uzun, Patrick van der Ha en Ilse Tuinenburg
 • Overige leden: Brigitte Bastiaansen, Patrick van der Ha, Bianca van der Haven, Saskia Korver,, Elise Seibert, Esther Spits, Eline Tamerus, Ilse Tuinenburg, Johan Vermunt, Leon Gort, Tural Koc en Bas Bastiaansen
 • Namens de school: meneer Eric Wolf

Meer informatie

Heeft u tijd en zin om ons bij een activiteit te helpen? Wilt u lid worden van de OR?
Of heeft u vragen over het werk van de ouderraad? Stuur dan een e-mail naar het bestuur van de OR. oudervereniging@bscarillon.nl

Downloads

Klik hier voor de Statuten van de Oudervereniging.
Klik hier voor het Huishoudelijk reglement van de Oudervereniging.
Klik hier voor het Privacy Statement van de Oudervereniging.

Notulen OR-vergaderingen

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad … meebeslissen / meedenken.
Dit jaar bestaat deze raad uit 3 ouders: dhr.Jurgen Koevoets (voorzitter), dhr.Jeffrey Volkert en 3 leerkrachten: juf Anouk Noij ,dhr Han de Gooijer en juf Marieke Delhij..
De MR-verkiezingen zijn inmiddels afgerond.
De meerderheid van de stemmen was voor mevr. Josien van Oosterhout - Widdershoven.
Welkom in de MR en veel succes.

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel op beleidsmatige aspecten en heeft regelmatig overleg met de directie. De MR heeft de verantwoordelijkheid om de belangen van ouders en personeelsleden te behartigen. De MR mag aan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Ook moet het bestuur in een aantal gevallen de raad om instemming vragen. De MR werkt op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.infowms.nl.
Wij vinden het heel belangrijk dat er een MR is. Het geeft in het bijzonder de ouders de gelegenheid mee te denken over het onderwijs aan hun kind. Elke ouder of leerkracht is als toehoorder welkom tijdens de MR vergaderingen.
Indien u als ouder onderwerpen wilt aandragen die volgens u op de agenda van de MR zouden moeten staan dan kunt u dit melden via het e-mail adres van de MR: MR@bscarillon.nl. Hierbij doen wij u een dringend verzoek alleen onderwerpen aan te dragen die een relatie hebben met het beleid dan wel in het algemeen belang van de school zijn. In geval van individuele kwesties verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Indien u een gesprek wil met de directie wordt u verzocht een afspraak te maken.

De taken van de MR

De (G)MR is dus een belangrijke gesprekspartner voor het schoolbestuur.
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn o.a.:

 • ARBO- en ziekteverzuimbeleid, maar ook vaststelling van o.a. het pestprotocol
 • Begroting
 • Toekomstplannen t.a.v. bijv. de Brede School
 • Mogelijkheden betreffende voor-, tussen- en naschoolse opvang
 • De besteding van gelden en het onderhoud van het schoolgebouw
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • Ouderparticipatie en MR-scholing d.m.v. cursussen

VERGADERDATA van de MR in schooljaar 2019-2020

Notulen MR-vergaderingen