Onderwijskwaliteit

We vinden het belangrijk dat ouders en school elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen van het kind. Dat betekent dus ook dat op het moment dat die ontwikkelingen anders verlopen dan verwacht mag worden, de ouders en leerkracht elkaar hiervan op de hoogte dienen te stellen. In gezamenlijk overleg met u bepalen we dan welke hulpweg het beste afgelegd kan worden.

We hechten grote waarde aan het zo goed mogelijk volgen en begeleiden van de ontwikkeling van kinderen. Niet alle kinderen ontwikkelen zich namelijk even snel. Blijft een kind qua ontwikkeling achter bij leeftijdgenoten of is er een voorsprong in de ontwikkeling dan willen we daar zo snel en adequaat mogelijk iets aan kunnen doen. Een goed leerlingvolgsysteem helpt ons daarbij. Zo’n systeem bestaat uit een aantal objectief genormeerde toetsen voor spelling, rekenen, woordenschat, technisch- en begrijpend lezen. Wij hanteren hierbij Cito Leerling in beeld.
Daarnaast gebruiken we ook de proefwerken en de toetsen die bij de methodes horen. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt m.b.v. observatie-instrumenten in kaart gebracht.

Om de ontwikkeling van de kleuters te kunnen volgen, observeren we hen en vullen we het registratiemodel 'digikeuzebord’ in. Dit observatie instrument werkt vanuit doelen, zoals wij ook ons onderwijs voor kleuters hebben ingericht.

In de groepen 8 nemen de kinderen deel aan de doorstroomtoets. Naast informatie m.b.t. de keuze voortgezet onderwijs, gebruiken we deze gegevens ook om te bepalen waar we staan met ons onderwijs en welke onderdelen van het aangeboden onderwijs aanpassing behoeven.