Leerlingvolgsysteem

De manier waarop de ontwikkeling van kinderen in het primair onderwijs gevolgd wordt, noemen we het leerlingvolgsysteem.


Dagelijks volgt elke leerkracht door observatie de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij gaat het niet alleen om wat een kind kan, maar ook hoe een kind speelt en taken uitvoert.

Bij de kleuters werken we met het Digikeuzebord. 
In de groepen 3 tot en met 8 zijn er toetsmomenten om de leerprestaties van je kind objectief te beoordelen. De toetsen, die wij bij kinderen afnemen, zijn methodegebonden toetsen en CITO-toetsen. CITO-toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen en worden voor de groep 3 t/m 7 in bepaalde periodes afgenomen. Voor groep 8 worden komt daar ook de doorstroomtoets bij. 
Deze toetsen brengen duidelijk in beeld hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt in vergelijking met kinderen op andere scholen in Nederland. Wij gebruiken hiervoor de toetsen van Leerling in Beeld (van CITO). 

De toetsresultaten zijn belangrijk om niveaus vast te stellen, maar ook om te bepalen of kinderen extra begeleiding nodig hebben. Onze interne begeleiders monitoren dit proces.