1. Home
  2. Groepen
  3. Groep 3/4
  4. Algemene informatie

Algemene informatie

Algemene informatie groep 3             

schooljaar 2017-2018

 

Inhoudsopgave: 

 

- 1. Inleiding.

- 2. Algemene weekplanning.

- 3. Beknopte informatie over de vakken.

- 4. Bijzondere activiteiten.

- 5. Voor u als ouders.

 

1. Inleiding

 

De overgang naar groep 3 vormt de belangrijke stap van spelend leren naar schools leren. Een hele mijlpaal!

Zowel op het gebied van leervaardigheden als op het gebied van leergedrag zullen de verwachtingen t.a.v. uw kind hoog liggen. Dit om te kunnen voldoen aan de doelen van groep 3.

Hieronder kunt u lezen wat er het komende schooljaar zoal aan bod zal gaan komen.

 

2. Algemene weekplanning

 

Dagelijkse inloop: Kinderen willen vaak graag even iets vertellen aan hun juf of meneer. Dat willen we stimuleren door de kinderen ruimer de tijd te geven vóór schooltijd. Voorafgaand aan de lestijd hanteren wij dagelijks een inloop voor de leerlingen.

De buitendeur gaat om 8.20 uur en 12.50 uur open tot 8.30 uur en 13:00 uur

Na 08.30 en 13.00u. dient u gebruik te maken van de hoofdingang.

 

Ons wekelijks rooster ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 

Maandag:     meer leerkracht gebonden lessen/instructie, evt. met samenwerkingsmomenten in de ochtend gevolgd door de weektaak vooral in de middag.

 

Dinsdag:      Leerkracht gebonden lessen/instructie, evt. met samenwerkingsmomenten in de ochtend gevolgd door de weektaak vooral in de middag.

 

Woensdag:   Leerkracht gebonden lessen. Daarnaast zal de weektaak worden afgewerkt.

 

Donderdag:  Leerkracht gebonden lessen gevolgd door instructie en start van de weektaak in de middag.

 

Vrijdag:       Leerkrachtgebonden lessen/ instructie. Vast onderdeel is de TV-les “Huisje, boompje, beestje”. Daarnaast maken we de weektaak voor de tweede helft van de week af.

 

Het werken aan de hand van een weektaak is nieuw voor de kinderen. De eerste maanden van het schooljaar zullen we de kinderen op den duur groepsgewijs intensief begeleiden bij het de organisatie van hun weektaak.  Na verloop van tijd zullen de kinderen hun taken zelfstandig leren plannen en krijgen zij de vrijheid om hun eigen keuzes te maken.

 

Leerling-zorg

Niet alle kinderen ontwikkelen zich even snel. Ondervindt een kind moeite op een bepaald ontwikkelingsgebied, dan willen we daar zo snel en goed mogelijk iets aan kunnen doen. Deze hulp wordt in principe geboden door de eigen leerkracht en in de eigen klas. Wanneer uw kind langdurig individuele hulp nodig blijkt te hebben, dan wordt u hierover door de leerkracht geïnformeerd.

 

3. Beknopte informatie over de vakken

  • Methodes in groep 3

Taal:                                             Veilig leren lezen      

Rekenen:                                       Wereld in getallen                          

Schrijven:                                     Schrift                          

Verkeer:                                       Wegwijs                           

Muziek:                                         Moet je doen                     

Sociaal/emotionele ontwikkeling :   Kinderen en hun sociale talenten

Catechese:                                    Trefwoord

Gym:                                             Bewegingsonderwijs en balspel.

 

  • Taal/lezen: “Veilig leren lezen”

Veilig Leren Lezen is een methode voor zowel vlotte lezers als  risicolezers. We proberen de beginsituatie van uw kind juist inschatten, om daarna op niveau les te geven. Hierbij zullen we u ook regelmatig op de hoogte houden.

AVI-lezen: In januari wordt het AVI-niveau, bij ieder kind apart, getoetst.

Het gewenste niveau:      januari:  M3 (= midden groep 3),                 

juni:       E3 (= eind groep 3)

 

 

 

 

  • Rekenen: “Wereld in Getallen”

Wereld in Getallen is per leerjaar opgedeeld in 8 blokken. Een blok start en eindigt met een toets. Dit om de ontwikkeling van de kinderen optimaal in kaart te kunnen brengen. Na de schaduwtoets (begin van het blok) weten wij welke kinderen er op welk gebied nog extra instructie nodig hebben. Hierdoor kunnen wij instructie op het niveau van het kind aanbieden.

Mocht een kind het gewenste niveau niet halen, dan wordt daar direct actie op gezet.

 

  • Schrijven: “Schrift”

Het schrijven gebeurt klassikaal zodat de leerkracht goed kan letten op de schrijfhouding en pengreep van de kinderen. Hierbij werken we met de methode “Schrift”.

 

 

 

 

 

 

 

Correcte zithouding en gewenste pengreep.

Zou u hier thuis ook alert op willen zijn?

 

De eerste periode van het schooljaar zullen de kinderen

Meteen bij het aanbieden van een nieuwe letter ook deze schrijfletter leren.

 

4. Bijzondere activiteiten

 

Gym:

Op dinsdag, woensdag en vrijdag vinden er gymlessen plaats (zie kalender). Daarvoor hebben de kinderen gymkleren en gymschoenen nodig.

Wanneer kinderen hun gymspullen niet bij zich hebben kunnen zij wegens veiligheidsoverwegingen  helaas niet mee gymmen.

Van de kinderen wordt verwacht dat zij zich zelfstandig omkleden.

Wij willen u vragen om de zelfredzaamheid van uw kind ook thuis te stimuleren

 

 

Speeltijd: Groep 3 speelt enkel ’s morgens een kwartier. We zijn ons ervan bewust dat dit beduidend korter is dan de kinderen in de kleutergroepen gewend waren. Dit heeft te maken met het grotere aantal lesuren dat groep 3 verplicht moet maken. Meestal zijn de kinderen hier na een paar weken aan gewend. Op de dagen dat groep 3 gymt tijdens de ochtendpauze, mogen ze dit kwartiertje elders op de dag inhalen.

 

Verjaardag: De verjaardagen mogen uiteraard gevierd worden. Dit gebeurt voor aanvang van de ochtendpauze (ca. 10:00 uur) in gezelschap van de eigen klas en leerkracht. Ouders zijn hierbij niet meer aanwezig.

 

Eten en drinken: Graag gezond drinken in een beker, voorzien van naam, meegeven. Een halve beker is vaak voldoende. De afspraak is dat de kinderen moeten opdrinken wat ze meekrijgen naar school. Het fruit, ook voorzien van naam, graag zoveel mogelijk klaargemaakt en in een gepaste hoeveelheid meegeven.

 

MR/OR: Deze vergaderingen zijn openbaar. De data zijn op te vragen.

 

5. Voor u als ouder

De Schoolgids is digitaal te downloaden en indien nodig kunt u bij juf Anja V. een versie op papier krijgen. In de schoolgids vindt u alle informatie over de school en het Daltononderwijs. Daarnaast verschijnt 1 keer per maand verschijnt de nieuwsbrief op de website. Wilt u deze via de mail ontvangen dan kunt u een mailtje sturen naar info@bscarillon.nl onder vermelding van: Digitale nieuwsbrief.

 

U ontvangt de brieven voortaan per e-mail via Mijn Schoolinfo.

U kunt ons via dit e-mailadres benaderen voor het doorgeven van korte boodschappen en het maken van afspraken. We streven ernaar om de groepsmail op werkdagen voor 16:30u te lezen en indien nodig bondig te beantwoorden.

Wenst u uitgebreide interactie over de inhoud van uw mail dan gaan wij hierover graag persoonlijk in gesprek.

 

Ook informatie als een recent telefoonnummer is erg belangrijk. Deze kunt u vanaf heden zelf wijzigingen bij Mijn Schoolinfo.

 

Mocht u na het lezen van deze informatie vragen hebben, stel ze dan gerust.

Bijvoorbeeld tijdens de algemene informatieavond die gepland staat op

dinsdag 5 september a.s.

 

Leerkrachten groepen 3, juf Marieke (3B) en juf Anouk (3A)

________________________________________________________________________

 

Algemene info groep 4 2017/2018.

 

 

Inhoudsopgave;

- 1. Inleiding.

- 2. Algemene weekplanning.

- 3. Beknopte informatie over de vakken.

- 4. Voor u als ouders.

- 5. Hulpouders gevraagd.

 


1. Inleiding 

In groep 3 werd de basis gelegd voor lezen, schrijven, taal en rekenen.

Uw kind maakte kennis met werken in werktijd, waarbij de Dalton pijlers

(vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging) telkens opnieuw weer onder de aandacht komen.

Voor meer informatie over het Daltononderwijs en zijn principes, verwijzen we u naar de website van de Nationale Daltonvereniging; www.dalton.nl

In groep 4 bouwen we die basis verder uit. Tempo en hoeveelheid lesstof wordt behoorlijk vergroot. Dit is in de eerste weken nog zichtbaar moeilijk, we geven de kinderen de tijd om hieraan te wennen. Mocht een kind de basisvaardigheden niet goed beheersen, komt dat snel naar voren in groep 4. We bieden dan ook indien nodig extra hulp. Dit gebeurt door de leerkracht zelf of door de ondersteunende onderwijsassistentes. Hier wordt in kleine groepjes, buiten de klas aan gewerkt.

Iedere ochtend tijdens de eerste werktijd kunnen kinderen hun werk afmaken, of wordt er geoefend met stof die nog lastig is. Daarnaast geven de leerkrachten extra begeleiding.

 

2. Algemene weekplanning

Maandag starten we de week met een praatje over het weekend. Uw kind mag op maandagochtend iets meenemen dat relevant is om te laten zien bij het weekendpraatje.

In het weekprogramma krijgt uw kind op maandag t/m donderdag van 8:30u tot 10.15u het grootste deel instructie. Ze krijgen dan uitleg voor het werk van de weektaak. Op dinsdag en woensdag (groep 4A) en dinsdag en vrijdag (groep 4B) hebben de kinderen zwemmen en of gym.

De kinderen werken met weektaken, waarop ze aangeven welk werk ze plannen te gaan doen en wat ze al gedaan hebben. Dit geven ze aan door de dagkleuren te gebruiken. Op vrijdagmiddag hebben de leerlingen de gelegenheid om het werk van de weektaak af te maken.


3. Beknopte informatie over de vakken

Lezen 

Naast technisch lezen, wordt er nu ook meer aandacht aan begrijpend lezen besteed. Hiervoor gebruiken we de methode GRIP op lezen. Hier starten we mee na de kerstvakantie.

We werken – schoolbreed –  met Estafette; een methode die vooral veel aandacht besteedt aan techniek en begrip, en die tegemoet komt aan differentiatie in het lezen. De ene leerling heeft meer hulp, begeleiding nodig dan de ander, terwijl vlotte lezers al vlot zelfstandig verder kunnen met de leerstof van hun leesniveau.

Taal

We werken schoolbreed met de methode 'Taal in beeld’. Dit is een methode waarin diverse taalaspecten aan bod komen, zoals:

spelling: dit is een losstaand onderdeel in de methode, met een eigen leerlijn, maar wel met dezelfde thema’s als de rest van de methode. Dit deel is gericht op het correct leren schrijven van woorden.

woordenschat: de betekenis van woorden (her)kennen en kunnen toepassen in het dagelijks taalgebruik.

luisteren/spreken: we leren naar elkaar te luisteren en leren gespreksregels aan.

schrijven: een brief of verhaaltje schrijven, goede zinnen maken.

taalbeschouwing: een les waarin 'taal’ in de breedste zin van het woord aan bod komt. Hierbij worden ook zinnen gemaakt en woorden benoemd.

 Schrijven

We werken op school met de methode Schrift. Bij deze methode valt op dat de letters rechtopstaand zijn en dat de hoofdletters als hoofdblokletter geschreven worden. Deze hoofdletter staat los van de letters die daarachter volgen, die wel aan elkaar worden geschreven.

Veel aandacht is er voor de schrijfhouding. De kinderen gaan in de loop van het schooljaar schrijven met een schoolvulpen of Stabilo (deze zal door ouders zelf aangeschaft moeten worden). Vullingen voor de schoolvulpen worden verzorgd door school.

 

Rekenen

Onze rekenmethode heet 'Wereld in getallen’. In groep 4 zijn we bezig met automatiseren tot tien, (een basisvoorwaarde om goed te kunnen rekenen), hoofdrekenen tot 20, rekenen tot 100, hele en halve uren, tafel 1 t/m 5,  meters en centimeters.

 

Bewegingsonderwijs

Elke dinsdag, woensdag (4A) en dinsdag, vrijdag (4B) zijn er gymlessen met aandacht voor bewegingslessen (o.a. met toestellen) en spellessen. Hierbij ligt de nadruk op samenwerken en het uitbouwen van de eigen vaardigheden.  

De kinderen hebben gymkleren en gymschoenen nodig. Wanneer kinderen hun gymspullen niet bij zich hebben kunnen zij wegens veiligheidsoverwegingen helaas niet mee gymmen.

 

Het schoolzwemmen vindt plaats op dinsdagmiddag. Vanaf dinsdag 30 januari 2018 gaan groep 4a en groep 4b samen zwemmen. 

Overige vakken

Elke ochtend beginnen we met catechese Trefwoord.

Op het rooster staat verder ook expressie (tekenen/handvaardigheid), muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we het over waarden – normen, wat hoort wel en wat hoort niet. Onze methode heet Kinderen en hun Sociale Talenten.

 


 4. Voor U als ouders

De Schoolgids is digitaal te downloaden, indien nodig bij juf Anja V. een versie op papier. In de schoolgids vindt u alle informatie over de school en het Daltononderwijs.

Post en belangrijke informatie

De kinderen krijgen post niet langer op papier mee. Hiermee besparen we op de print- en papierkosten.  U ontvangt de brieven voortaan per e-mail via de ouderportaal MijnSchoolInfo (MSI).

We streven ernaar om de berichten via MijnSchoolInfo op werkdagen tussen 8:00u en 16:30u te lezen en indien nodig te beantwoorden. Voor dringende zaken kunt u altijd even binnenlopen tijdens de inloop of na schooltijd.

Groepspagina

Wij proberen de groepspagina’s zo up-to-date mogelijk te houden. Op de groepspagina’s vindt u bijvoorbeeld kleine stukjes tekst en foto’s van activiteiten, maar ook de woorden van de week. Dat zijn de woorden die de leerlingen voor spelling kunnen oefenen.

Directe feedback

Tijdens de instructies werken we regelmatig met wisbordjes. Hierdoor zien we snel welke leerlingen de stof al begrijpen en dus verder kunnen werken, maar ook welke leerlingen extra oefening nodig hebben. We geven uw kind dus effectief direct feedback.
5. Hulpouders gevraagd

Wij hebben gedurende het schooljaar veel hulp van ouders nodig. We zullen dit communiceren middels Mijn School Info. Op dit moment zoeken we hulpouders voor:

  • Zwemmen: voor elke zwemles is het prettig als er één ouder meeloopt. U kunt zich opgeven bij de leerkracht enkele weken voordat het schoolzwemmen start.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,        

Cynthia Geerts,

Amy van Alphen,

Marieke Delhij

 

Augustus 2017