1. Home
  2. Groepen
  3. Groep 7/8
  4. Algemene Informatie.
  5. Groep 7B

Groep 7B

Algemene informatie.

Inhoudsopgave:

 

  1. Inleiding
  2. Algemene weekplanning
  3. Beknopte informatie over de vakken
  4. Bijzondere activiteiten
  5. Voor u als ouder
  6. Hulpouders

Algemene informatie groep 7                               schooljaar 2017- 2018

 

1. Inleiding

Speciaal voor de leerlingen van groep 7 hebben we de belangrijkste informatie m.b.t. vakken, activiteiten, data e.d. bij elkaar gezet. We hopen dat uw kind een fijn schooljaar zal hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij die uiteraard graag.

 

2. Algemene weekplanning

Het rooster ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

Maandag

-Weekendkring
-Trefwoord
-Leerkrachtgebonden lessen ( bijv. rekenen, taal, instructie weektaak.)
-Plannen en start werktijden.

Dinsdag

-Lichamelijke opvoeding (bewegingsles)
-Trefwoord
-Huiswerk: taal
-Leerkrachtgebonden lessen ( bijv. rekenen, lezen, muziek,Engels.)
-Werktijden.

Woensdag

-Lichamelijke opvoeding(spelles)
-Trefwoord
-Huiswerk: spelling
-Leerkrachtgebonden lessen ( bijv. rekenen, taal, verkeer, schrijven.)
-Werktijden.

Donderdag:

-Trefwoord
-Huiswerk: rekenen
-Leerkrachtgebonden lessen( bijv. rekenen, taal, lezen,spelling.)
-Werktijden

Vrijdag:

-Trefwoord
-Huiswerk: Toets
-Leerkrachtgebonden lessen (bijv. taal , lezen.)
-Werktijden
-Weekafsluiting

3. Beknopte informatie over de vakken

Vak

Methode

Trefwoord

Trefwoord

Rekenen

Wereld in getallen                          

Taal

Taal in Beeld      

Spelling

Spelling in Beeld

Lezen

Technisch Lezen : Estafette lezen/AVI/Tutor lezen

Begrijpend lezen: Grip op lezen

Schrijven

Schrift

Verkeer    

Wegwijs

Expressie

Muziek: Moet je doen

Handvaardigheid & tekenen: Uit de Kunst

Engels

The team on the move

W.O.

Topondernemers

Gymnastiek

Basislessen Bewegingsonderwijs

Sociaal/emotionele ontwikkeling

Kinderen en hun sociale talenten

Werktijd

Werken aan de weektaak

  

Trefwoord:

De methode geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als dagopening. Gedurende enkele weken vormen de onderwerpen samen één thema dat uitgebeeld is op de kalender, die in elke groep een vaste plaats heeft.

Rekenen:
De methode ' Wereld in getallen’  is opgebouwd volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. De leerkracht behandelt elk onderwerp eerst in de instructie, waarna het onderwerp terugkomt bij het zelfstandig oefenen. De eerste helft van elke les bestaat uit instructie en begeleid oefenen, de tweede helft uit zelfstandig werken. Met behulp van een weektaak wordt zelfstandig geoefend op drie niveaus: minimum-, basis- en plusniveau. Ook het werken met oefensoftware is een vast onderdeel van de weektaak. Voor rekenzwakke leerlingen is er na de centrale instructie een verlengde instructie met extra uitleg in het bijwerkboek. Voor de vlotte leerlingen is er na het plusniveau in de weektaak een pluswerkboek voor opgaven met verdieping.
Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Elke derde les is een projectles, waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geldrekenen aan bod komen.

 

Taal & Spelling:
Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode bestaat uit een taallijn en een aparte spellinglijn (Spelling in beeld). De leerstof in Taal in beeld is gericht op de volgende vier taaldomeinen: spreken/luisteren, woordenschat, schrijven (stellen) en taalbeschouwing.
De leerstof in Spelling in beeld is gebaseerd op drie strategieën:1. Klankstrategie, schrijven zoals je het woord hoort. 2. Regelstrategie, het toepassen van de spellingregel en 3. Weetstrategie. Daarnaast worden, als extra hulp, de 'Opzoekstrategie' en de 'Analogiestrategie' ingezet. Vanaf groep 6 wordt werkwoordspelling toegevoegd.

 

Lezen:

Technisch lezen: Voor het technisch lezen gebruiken wij de methode 'Estafette’. De leerlingen worden n.a.v. het AVI niveau ingedeeld in groepjes. Er zijn drie verschillende niveaugroepen met elk een eigen aanpak. Niveau 1 krijgt veel extra instructie naast de klassikale instructie. Zij werken uit een werkboekje en lezen uit een bijbehorend leesboekje. Ook oefenen zij het lezen van woordrijtjes. Niveau 1, 2 en 3 krijgen een korte introductie voorafgaand aan de les. De kinderen van niveau 3 gaan daarna zelfstandig aan de slag in hun werkboekje (Estafetteloper) en bijbehorend leesboekje. Ook worden er opdrachten over een zelfgekozen boek gemaakt. Niveau 1 en 2 krijgen na de introductie een korte instructie over het werkboek met bijbehorende tekst. Daarna gaan de kinderen van niveau 2 zelfstandig aan het werk, zodat de leerkracht verder kan werken met de kinderen van niveau 1.

 

AVI-lezen: In januari wordt het AVI-niveau bij ieder kind apart getoetst. Het gewenste niveau: Januari M7(= midden groep 7), juni E7(= eind groep 7)

 

Tutorlezen: Alle kinderen gaan 1 x per week 20 minuten tutorlezen. Bij tutorlezen leest een sterke lezer met een zwakkere lezer.

Begrijpend lezen: De methode Grip heeft een tekstenboek met verschillende soorten teksten. De leerlingen leren deze teksten op de goede manier te lezen. Na elk blok volgt een toetsles, met daarna een les om extra te oefenen als dat nodig is.

 

Schrijven:

In de bovenbouw gaat het niet meer om het 'netjes schrijven' volgens het voorbeeld, maar om de ontwikkeling en het onderhoud van het handschrift. In de bovenbouw is er aandacht voor:
-letterkennis,
-functioneel schrijven: toepassingen zoals aantekeningen, brief, envelop, etiket etc.
-lay-out: verschillende tekstsoorten
-schrijfhouding en pengreep
-kalligrafie
-het onverbonden schrift
-temposchrijven: niet alleen sneller, maar ook langzamer schrijven zodat de kinderen de relatie tempo/kwaliteit ervaren en voor zichzelf in evenwicht brengen
-schriften uit andere culturen

Verkeer:
Voor verkeer hebben we de methode “Wegwijs”. Deze methode behandelt de theorie en biedt lessen om verkeerssituaties met de kinderen in de praktijk te oefenen. In groep 7 leggen de kinderen een theoretisch en praktisch verkeersexamen af. Na het behalen van het verkeersdiploma gaat de verkeersopvoeding verder. 

 

Expressieve vakken:

Bij deze vakken wordt een beroep gedaan op de creatieve mogelijkheden van het kind. We maken gebruik van de methode 'Moet je doen’ op het gebied van muziek. Voor tekenen en handvaardigheid maken we gebruik van de methode 'Uit de Kunst. Veel aandacht is er voor de leerlijnen: gedurende het leerjaar komen diverse oefeningen en technieken op een andere, meer ingewikkelde manier terug.

 

Engels:
De methode is gebaseerd op het leren spreken en begrijpen van de Engelse taal. Het communicatieve aspect van het Engels staat voorop. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de schrijfwijze van het Engels. Engels wordt 1 keer per week gegeven. Na elk hoofdstuk volgt er een toets. De kinderen krijgen een stencil mee naar huis met woordjes en korte zinnen die ze thuis moeten leren. Hier hebben ze een week de tijd voor. Bij de beoordeling van de toets wordt er wel gekeken naar de spelling, maar hier ligt de nadruk nog niet op.

 

Wereldoriëntatie:

We werken met de methode Topondernemers. Er wordt gewerkt volgens thema`s. Kaarten binnen die thema`s worden klassikaal behandeld of zelfstandig verwerkt en klassikaal gepresenteerd. De kinderen krijgen na elk thema een toets waar thuis voor kan worden geoefend. De kinderen worden beoordeeld op de toets en op de presentatie.

 

Gymnastiek:

Groep 7 krijgt twee keer per week gymles; op dinsdag en woensdag, in de sporthal `de Gong`. We gebruiken voor de 'toestellengym’ en de spellessen de methode “Basislessen Bewegingsonderwijs”.

Sociaal/emotionele ontwikkeling:
Wij hanteren de methode “Kinderen en hun sociale talenten”. Deze methode voorziet in een gestructureerd aanbod op het gebied van sociale vaardigheid van kinderen. In het schooljaar komen een viertal thema’s aan de orde: Ervaringen delen, Aardig doen, Samen spelen & werken en Een taak uitvoeren.

 

Weektaak/werktijd:

In het daltononderwijs is 'de taak’ een van de bekendste onderdelen. De weektaak is een hoeveelheid leerstof die het kind in één week moet maken tijdens werktijd. Tijdens het werken aan de taak werken kinderen zelfstandig, mogen ze samenwerken en genieten ze een zekere vrijheid.  Hierover zijn in de klas duidelijke afspraken gemaakt. Dat geldt voor de tijd, omvang en inhoud van de taak. Op de weektaak wordt het werk steeds afgetekend met dagkleuren.

 

4. Bijzondere activiteiten

 

Citotoetsen:
Twee keer per jaar is er een toetsweek. Er worden toetsen van Cito afgenomen, zodat we kinderen gemakkelijk kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde en hun resultaten van het jaar ervoor. De kinderen die uitvallen proberen we extra te begeleiden. Dit gebeurt voornamelijk binnen de klas aan de hand van een handelingsplan.

 

Cito-entreetoets:
Deze toets wordt eind groep 7 afgenomen en geeft weer welk niveau de kinderen behaald hebben aan het einde van groep 7 en waar in groep 8 nog extra aandacht aan besteed moet worden, voordat de kinderen de Cito-eindtoets gaan maken. Ongeveer 3 tot 5 weken na het afronden van de Entreetoets ontvangen we hiervan de uitslag. U ontvangt deze uitslag via uw kind. De Cito-entreetoets is dit jaar in de week van 14 mei 2017.

 

Verkeersexamen:
Ieder jaar vindt, landelijk, voor leerlingen van groep 7 het schriftelijk(05-04-20187) verkeersexamen plaats. Daarnaast moet er ook een praktisch examen(09 of 10-04-2017) gedaan worden. Het praktisch examen houdt in dat de leerling wordt beoordeeld op verkeerskennis en -gedrag.

 

Huiswerk:

De kinderen in groep 7 krijgen wekelijks huiswerk mee naar huis. De insteek is niet dat de kinderen uren bezig zijn na schooltijd, maar dat ze een bepaalde huiswerkattitude verwerven en dat sommige lastige onderdelen van rekenen en taal nog eens extra geoefend worden. Dit alles is ter voorbereiding op groep 8.Tevens houden de kinderen dit jaar een boekbespreking, spreekbeurt en een krantenbeurt. Ook hiervan is het de bedoeling dat ze dit thuis voorbereiden.

 

De kinderen krijgen op vrijdag het huis-en leerwerk mee. Let wel op: De kinderen moeten op vrijdag hun huiswerkmap en agenda mee naar school nemen.

GEEN HUISWERKMAP EN AGENDA = GEEN HUISWERK MEE NAAR HUIS.
Zo willen we voorkomen dat kinderen hun losse bladen kwijt raken en willen we er controle op houden dat kinderen al hun huiswerk mee naar huis nemen.

In groep 7 bestaat het huiswerk uit maakwerk en leerwerk.
- Dinsdag: maakwerk van taal
- Woensdag: regels spelling + woorden van de week
- Donderdag: maakwerk van rekenen
- Vrijdag: leerwerk toets(Topondernemers, Topo., Engels, Verkeer etc.)

 

In groep 7 wordt er bijgehouden hoe vaak een leerling zijn/haar huiswerk is vergeten of niet heeft gemaakt. De eerste twee keer zit daar nog geen consequentie achter, vanaf de derde keer worden de ouders/verzorgers geïnformeerd.

 

Agenda:
De kinderen in groep 7 moetem een agenda meenemen van thuis. De agenda nemen de kinderen mee naar school. Huiswerk en toetsen worden in deze agenda opgeschreven. Bijzondere activiteiten of gastlessen kunnen de kinderen ook in de agenda opschrijven. In de klas is ook een agenda op het bord aanwezig. In deze agenda worden alle activiteiten door de leerkracht in de klas bijgehouden. Mocht een leerling ziek zijn geweest, kan hij/zij in deze agenda terug lezen of hij/zij iets heeft gemist. Op deze manier stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. 

 

Rapportage:
De Startgesprekken en rapportavond worden dit jaar in de week van 18 september 2017 en de week van 5 maart 2017  gehouden.

U kunt natuurlijk ook zelf een afspraak maken, buiten deze avonden om. Na of voor schooltijd bent u van harte welkom om langs te komen voor het maken van een afspraak. Dit kan uiteraard ook telefonisch. Ook als er vragen zijn over het één of ander, schroom niet en loop even binnen.

 

Kinderpostzegelactie:

Kinderpostzegels zijn postzegels waarvan de toeslag, het bedrag bovenop de frankeerwaarde, gebruikt wordt voor projecten die ten goede komen aan de jeugd. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen jaarlijks van de school intekenlijsten waarmee ze vervolgens in de buurt gaan rondlopen om de kinderpostzegels te verkopen. In 2017 gaat de Kinderpostzegelactie van start op woensdag 27 september.

 

5. Voor u als ouder

  

Inloop:

08.20 u.-08.30 u.  en 12.50 u.-13.00 u. Na deze tijd sluiten we de poort en schooldeur. Dit om de veiligheid van uw kind optimaal te kunnen waarborgen. Na 08.30 u. en 13.00 u. dient u gebruik te maken van de hoofdingang.

Tijdens de inloop hebben de ouders de mogelijkheid om kleine boodschappen aan de leerkracht door te geven. Gesprekken plannen we na schooltijd.

Kinderen hebben tijdens de inloop de mogelijkheid om zelf naar de klas te gaan. Laat kinderen zelf hun jas uitdoen en ophangen, het maakt hen alleen maar zelfstandiger. Kort afscheid nemen op de gang is het beste! In de klas kunnen ze hun werk afmaken, kleuren of lezen in een leesboek of gezellig even bijkletsen.

  

Schoolgids:
Op de website(: www.bscarillon.nl) van de school kunt u de schoolgids digitaal bekijken. Mocht u, om welke reden dan ook, niet in gelegenheid zijn dit te bekijken, dan kunt u altijd een papieren exemplaar krijgen.

 

Post en belangrijke informatie:

Vanaf vorig schooljaar krijgen de kinderen post niet langer op papier mee. Hiermee besparen we op de print- en papierkosten. U ontvangt de brieven voortaan per e-mail. We maken gebruik van het oudercommunicatieplatform genaamd: MijnSchoolinfo.

 

Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief is vanaf nu elke maand digitaal te bekijken. Wilt u deze ontvangen, stuur dan een mailtje naar het volgende adres: info@bscarillon.nl. Graag onder vermelding van: Digitale nieuwsbrief. U krijgt dan 1 keer per maand de nieuwsbrief via de mail toegestuurd.

 

MR/OR:

Deze vergaderingen zijn openbaar. De data zijn op te vragen.

 

6. Hulpouders

Bij het organiseren van allerlei activiteiten, kunnen we regelmatig wat hulp gebruiken. Bent u bereid om te helpen dan krijgt u daarvoor een aanvraag van de leerkracht. U kunt zich nu al bij  opgeven als computerouder.(assisteren tijdens de computerles. De dag en tijd kunt u zelf eventueel bepalen.)

 

Alvast  bedankt,

met vriendelijk groeten,

Leerkrachten groep 7.