1. Home
 2. Groepen
 3. Groep 7/8
 4. Algemene Informatie.
 5. Groep 8B

Groep 8B

Algemene informatie groep 8

 

Speciaal voor de leerlingen van groep 8 hebben we de belangrijkste informatie m.b.t. vakken, activiteiten, data e.d. bij elkaar gezet. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar de schoolgids. We hopen dat uw kind een fijn schooljaar zal hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij die uiteraard graag.

 

Weekindeling:

Maandag:
- Leerkrachtgebonden lessen, instructie en start weektaak. Op deze dag worden vooral leerkrachtgebonden lessen gegeven, waarin de kinderen uitleg krijgen over nieuwe onderdelen van de leerstof.

 

Dinsdag:
- Lichamelijke opvoeding (spelles).

- Minder leerkrachtgebonden lessen & veel werktijd.
- Huiswerk taal.

 

Woensdag:
- Lichamelijke opvoeding (bewegingsles).
- Uitloop werktijd dinsdag, extra instructie voor kinderen met vragen.
- Huiswerk spelling.

 

Donderdag:
- Leerkrachtgebonden lessen o.a. Engels en schrijven, (extra) instructie en werktijd.
- Huiswerk rekenen.

 

Vrijdag:
- Uitloop werktijd donderdag.

- Als er toetsen zijn, is dat meestal op deze dag.
- Weekafsluiting georganiseerd door twee kinderen uit de klas.
- Huiswerk voor week erna mee naar huis.

Vakgebieden:  

 

 • Trefwoord
  Kalender. Bijna elke dag begint met een kort moment van bezinning rondom een thema. Verhaaltjes, gedichtjes, Bijbelverhalen etc.

 

 • Taal in Beeld.
  Taal in Beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode bestaat uit een taallijn en een aparte spellinglijn (Spelling in beeld). De leerstof in Taal in Beeld is gericht op de volgende vier taaldomeinen: spreken/luisteren, woordenschat, schrijven (stellen) en taalbeschouwing.
 • Spelling in Beeld.
  De leerstof in Spelling in Beeld is gebaseerd op drie strategieën:
  Klankstrategie, schrijven zoals je het woord hoort.
  Regelstrategie, het toepassen van de spellingregel en
  Weetstrategie.
  Daarnaast worden, als extra hulp, de 'Opzoekstrategie' en de 'Analogiestrategie' ingezet. Ook is er veel aandacht voor werkwoordspelling.

 

 • Lezen          
  Technisch lezen: Voor het technisch lezen gebruiken wij de methode 'Estafette’. De leerlingen worden n.a.v. het AVI niveau ingedeeld in groepjes. Er zijn drie verschillende niveaugroepen met elk een eigen aanpak. Niveau 1 krijgt veel extra instructie naast de klassikale instructie. Zij werken uit een werkboekje en lezen uit een bijbehorend leesboekje. Ook oefenen zij het lezen van woordrijtjes. Niveau 1, 2 en 3 krijgen een korte introductie voorafgaand aan de les. De kinderen van niveau 3 gaan daarna zelfstandig aan de slag in hun werkboekje (Estafetteloper) en bijbehorend leesboekje. Ook worden er opdrachten over een zelfgekozen boek gemaakt. Niveau 1 en 2 krijgen na de introductie een korte instructie over het werkboek met bijbehorende tekst. Daarna gaan de kinderen van niveau 2 zelfstandig aan het werk, zodat de leerkracht verder kan werken met de kinderen van niveau 1.

  AVI-lezen: In januari wordt het AVI-niveau bij ieder kind apart, getoetst. Het gewenste niveau in Januari = Avi-Plus.

    Tutorlezen: Alle kinderen gaan 1 x per week 20 minuten tutorlezen. Bij tutorlezen  

    leest een sterke lezer met een zwakkere lezer. 

    Begrijpend lezen: Voor begrijpend lezen gebruiken de methode 'Grip op Lezen’.
   Dit is een methode voorgroep 4 t/m 8. In Grip op Lezen wordt de kinderen 

   geleerd om  met een bepaald doel te lezen en om leestaken op zo’n manier aan te

   pakken dat het doel bereikt wordt. Zo is Grip op Lezen een methode die kinderen leert

   leesstrategieën in te zetten.

 

 • Wereld in Getallen.
  De methode is opgebouwd volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. De leerkracht behandelt elk onderwerp eerst in de instructie, waarna het onderwerp terugkomt bij het zelfstandig oefenen. De eerste helft van elke les bestaat uit instructie en begeleid oefenen, de tweede helft uit zelfstandig werken. Met behulp van een weektaak wordt zelfstandig geoefend op drie niveaus: minimum-, basis- en plusniveau. Ook het werken met oefensoftware is een vast onderdeel van de weektaak. Voor rekenzwakke leerlingen is er na de centrale instructie een verlengde instructie met extra uitleg in het bijwerkboek. Voor de vlotte leerlingen is er na het plusniveau in de weektaak een pluswerkboek voor opgaven met verdieping. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Elke derde les is een projectles, waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geld rekenen aan bod komen.

 

 • Schrijven.  
  Schrijven wordt gedaan volgens de methode Schrift. Een vrij nieuw handschrift wordt aangeleerd waarbij de schrijfletter vrij recht staat.

 

 • Wereldoriëntatie
  Sinds vorig jaar werken we voor wereldoriëntatie met de methode Topondernemers. Er is voor deze methode gekozen, omdat het goed aansluit bij de uitgangspunten van Dalton. We werken steeds een bepaald aantal weken schoolbreed (groep 5 t/m 8) aan hetzelfde thema. Voor groep 7 en 8 zijn de onderwerpen anders dan die voor groep 5 en 6. 
  De leerlingen kiezen per thema zelf uit een aanbod van opdrachtkaarten welke opdrachten hen aanspreken. Afhankelijk van de gekozen kaart werken zij individueel, in tweetallen of in kleine groepjes. Iedere opdracht leidt weer tot een ander eindproduct. Dit kan zijn een presentatie, een muurkrant, een toneelstuk, enz. Als een leerling/groepje leerlingen het eindproduct heeft gepresenteerd, maken zij een afsluitende toets van het gekozen onderdeel en kunnen zij aan de slag met een volgende opdracht. Per thema worden er twee onderdelen klassikaal behandeld. Van deze onderdelen komt een toets. Aan het eind van het thema volgt ook nog een afsluitende toets.

 

 • Engels
  Wij hanteren de methode ' The team in action’ . De methode is gebaseerd op het leren spreken en begrijpen van de Engelse taal. Het communicatieve aspect van het Engels staat voorop. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de schrijfwijze van het Engels. Engels wordt 1 keer per week gegeven. Na elk hoofdstuk volgt er een toets. De kinderen krijgen een stencil mee naar huis met woordjes en korte zinnen die ze thuis moeten leren. Hier hebben ze een week de tijd voor. Bij de beoordeling van de toets wordt er wel gekeken naar de spelling, maar hier ligt de nadruk nog niet op.

 

 • Expressie: 
  Bij deze vakken wordt een beroep gedaan op de creatieve mogelijkheden van het kind. We maken gebruik van de methode 'Moet je doen’ op het gebied van muziek. Voor tekenen en handvaardigheid maken we gebruik van de methode 'Uit de Kunst. Veel aandacht is er voor de leerlijnen: gedurende het leerjaar komen diverse oefeningen en technieken op een andere, meer ingewikkelde manier terug.

 

 • Sociaal/emotionele ontwikkeling
  Wij hanteren de methode “Kinderen en hun sociale talenten”. Deze methode voorziet in een gestructureerd aanbod op het gebied van sociale vaardigheid van kinderen. Dit schooljaar komen deze viertal thema’s aan de orde: Ervaringen delenAardig doenSamen spelen & werken en Een taak uitvoeren.

 

 • Werktijd:
  De kinderen bepalen zelf de volgorde van de taken, die ze moeten maken. Enkele onderdelen daarvan mogen door de kinderen zelf worden nagekeken. Daarna is er gelegenheid om te verbeteren. Kinderen die moeite hebben met de stof, krijgen extra instructie bij het maken van de opdrachten. In de loop van het jaar willen we dit meer gaan “loslaten” en de kinderen wat meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid geven. We willen de kinderen van groep 8 voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs.

 

 • Lichamelijke opvoeding:
  Groep 8 krijgt twee keer per week gymles; op dinsdag en woensdag, in de sporthal `de Gong`. We gebruiken voor de 'toestellengym’ en de spellessen de methode “Basislessen Bewegingsonderwijs”.
  Wij vinden het belangrijk dat uw kind “speciale gymkleding” heeft, m.a.w. dat uw kind niet in zijn of haar gewone kleding aan de gymlessen deelneemt. Wij verzoeken u daarom uw kind(eren) passende gym­kleding mee te geven: (Korte) broek/ shirt/gymschoenen. Gymschoenen die op straat zijn gebruikt mogen, evenals schoenen met een zwarte zool, niet in de gymzaal worden gebruikt! I.v.m. de veiligheid mogen de leerlingen tijdens de les geen sieraden dragen. Wij raden aan deze sieraden al thuis af te doen, zodat de kinderen deze niet op school of in de gymzaal kwijt kun­nen raken. Ook moet langer haar in een staart of knot gedaan worden. Kan een kind niet aan de les deelnemen, dan willen wij graag een be­richt van de ouders/verzorgers aan de betreffende leerkracht.

 

 • Computers
  De kinderen in groep 8 maken dagelijks gebruik van de computer. Ze oefenen met rekenen met het programma van Wereld in Getallen. Ze leren met een PowerPoint werken. Ze zullen verslagen moeten maken en dingen moeten opzoeken. In de klas hebben wij drie computers tot onze beschikking en in het computerlokaal kunnen wij gebruik maken van minimaal twee computers. 

 

 • Huiswerk: 
  De kinderen in groep 8 krijgen wekelijks huiswerk mee naar huis. De insteek is niet dat de kinderen uren bezig zijn na schooltijd, maar dat ze een bepaalde huiswerkattitude verwerven en dat sommige lastige onderdelen van rekenen en taal nog eens extra geoefend worden. Dit alles is ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.
  De kinderen krijgen op vrijdag het huis-en leerwerk mee. Let wel op: De kinderen moeten op vrijdag hun huiswerkmap en agenda mee naar school nemen.
  GEEN HUISWERKMAP EN AGENDA = GEEN HUISWERK MEE NAAR HUIS.
  Zo willen we voorkomen dat kinderen hun losse bladen kwijt raken en willen we er controle op houden dat kinderen al hun huiswerk mee naar huis nemen.

  In groep 8 bestaat het huiswerk uit maakwerk en leerwerk.
  - Dinsdag: maakwerk van taal
  - Woensdag: regels spelling + woorden van de week
  - Donderdag: maakwerk van rekenen
  - Vrijdag: leerwerk toets

  In groep acht wordt er bijgehouden hoe vaak een leerling zijn/haar huiswerk is vergeten of niet heeft gemaakt. De eerste twee keer zit daar nog geen consequentie aan verbonden, vanaf de derde keer worden de ouders/verzorgers geïnformeerd.

  Na de kerstvakantie gaat dit veranderen. De kinderen krijgen nog altijd op vrijdag het huis-en leerwerk mee. Alleen de inleverdag wordt onregelmatig. Hierdoor leren de kinderen hun agenda actief te gebruiken en bereiden ze zich goed voor op het voorgezet onderwijs.

  Bij het leerwerk houden wij wel rekening met de hoeveelheid en moeilijkheidsgraad van de toets. Grote toetsen zullen aan het einde van de week plaatsvinden, maar kleine leertoetsen kunnen misschien op woensdag al worden afgenomen.
  Agenda:
  De kinderen in groep 8 zijn verplicht om een agenda te gebruiken. Huiswerk en toetsen worden in deze agenda opgeschreven. Bijzondere activiteiten of gastlessen kunnen de kinderen ook in hun agenda opschrijven. Het huiswerk wordt ook op de groepspagina vermeld, zodat u als ouders/verzorger uw kind kan begeleiden bij het plannen en maken van het huiswerk.

 

 • Spreekbeurt:
  De kinderen houden alleen of in tweetallen een spreekbeurt. De kinderen zijn vrij om zelf een onderwerp te kiezen. Een spreekbeurt duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

 

 • Boekbespreking
  Alle kinderen houden individueel een boekbespreking. De kinderen kiezen een boek dat past bij hun lees- en leeftijdsniveau.

 

 • Werkstukken
  De kinderen maken twee werkstukken.Het eerste onderwerp is iets uit de vakgebieden aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. Het tweede onderwerp is een portfolio voor het VO.

 • Krantenbeurt
  De kinderen houden in tweetallen een krantenbeurt. De kinderen zoeken in een krant (of internetkrant) een artikel dat hen aanspreekt. Ze bedenken daarna twee stellingen waarover ze met de klas gaan debatteren.

Activiteiten & andere bijzonderheden in groep 8: 

 

 • Centrale eindtoets CITO:
  Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april 2018 krijgen de leerlingen een centrale eindtoets (CITO). Deze toets wordt niet meer zoals gebruikelijk begin februari afgenomen. De uitslag speelt dus in principe ook geen rol meer bij verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Hij wordt alleen gebruikt om de opbrengsten van het onderwijs voor de school en de overheid in beeld te brengen. In het voorjaar van 2018 moet uw kind zijn aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs ontvangt over elke leerling een onderwijskundig rapport van de basisschool. Dit onderwijskundig rapport wordt mondeling toegelicht door de groepsleerkracht van uw kind aan de mentor van de school voor voortgezet onderwijs waar uw kind is ingeschreven.

 

 • Schoolkamp
  Groep 8 gaat van woensdag 20 t/m vrijdag 22 mei 2018 op schoolkamp naar Den Meulebaarg te Zegge. Hierover worden de ouders in een later stadium geïnformeerd.

 

 • Afscheidsmusical
  De musical vormt een belangrijk onderdeel van het afscheid van onze groepen 8. Op woensdag 6 juni 2018 wordt deze voor de kinderen opgevoerd in de Nieuwe Nobelaer.

 

 • Afscheidsavond
  De afscheidsavond van groep 8 vindt plaats op donderdag 5 juli 2018.

   
 • Citotoetsen
  Eén keer per jaar is er een toetsweek. Er worden toetsen van Cito afgenomen, zodat we kinderen gemakkelijk kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde en hun resultaten van het jaar ervoor. De kinderen die uitvallen zullen we extra begeleiden.

 • Rapportage:
  Nieuw dit jaar zijn de startgesprekken. Deze vinden plaats in de week van 18 september 2016. Het eerste rapport krijgt u op 28 februari 2018. De rapportgesprekken worden in de week van 5 maart 2018 gehouden. Het tweede rapport krijgt u op woensdag 27 juni 2017. Voor de rapporten zijn er alleen gesprekken op uitnodiging van de leerkracht of op aanvraag van uw kant. Wanneer de leerkracht daar aanleiding toe ziet, kunnen er ook op andere momenten gesprekken plaatsvinden.
  U kunt natuurlijk ook zelf een afspraak maken, buiten de bekende rapportavonden om. Na of voor schooltijd bent u van harte welkom om langs te komen voor het maken van een afspraak. Dit kan uiteraard ook telefonisch of via de mail. Ook als er vragen zijn over het één of ander, schroom niet en loop even binnen.

 

 • Kinderpostzegelactie:
  Kinderpostzegels zijn postzegels waarvan de toeslag, het bedrag bovenop de frankeerwaarde, gebruikt wordt voor projecten die ten goede komen aan de jeugd. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen jaarlijks van school intekenlijsten waarmee ze vervolgens in de buurt gaan rondlopen om de kinderpostzegels te verkopen. Dit schooljaar gebeurt dat op woensdag 27 september 2017.

Voor u als ouders

 • Inloop
  08.20u-08.30 u en 12.50u-13.00u. Na deze tijd sluiten we de poort en schooldeur. Dit om de veiligheid van uw kind optimaal te kunnen garanderen. Na 08.30 u en 13.00 u dient u gebruik te maken van de hoofdingang. Tijdens de inloop hebben de ouders de mogelijkheid om kleine boodschappen aan de leerkracht door te geven. Gesprekken plannen we na schooltijd. Kinderen hebben tijdens de inloop de mogelijkheid om zelf naar de klas te gaan. In de klas kunnen ze hun werk afmaken, lezen in een leesboek of gezellig even bijkletsen. 
 • Schoolgids
  Op de website (www.bscarillon.nl) van de school kunt u de schoolgids van het schooljaar 2017-2018 digitaal bekijken. Mocht u, om welke reden dan ook, niet in gelegenheid zijn dit te bekijken, dan kunt u altijd een papieren exemplaar krijgen."
 • Post en belangrijke informatie
  Vanaf vorig schooljaar krijgen de kinderen post niet langer op papier mee. Hiermee besparen we op de print- en papierkosten. U ontvangt de brieven voortaan per e-mail. We maken gebruik van het oudercommunicatieplatform genaamd: MijnSchoolinfo.

 

 • Nieuwsbrief
  De nieuwsbrief is vanaf nu elke maand digitaal te bekijken. Wilt u deze ontvangen, stuur dan een mailtje naar het volgende adres: info@bscarillon.nl. Graag onder vermelding van: Digitale nieuwsbrief. U krijgt dan 1 keer per maand de nieuwsbrief via de mail toegestuurd.
   
 • MR/OR:
  Ouders zijn hierin vertegenwoordigd. De vergaderingen kunnen door
  belangstellenden worden bijgewoond. Deze vergaderingen zijn openbaar en de data zijn op te vragen. 

 

  6.Hulpouders
  Bij het organiseren van allerlei activiteiten, kunnen we regelmatig wat hulp gebruiken. Bent u bereid om te helpen dan krijgt u daarvoor een aanvraag van de leerkracht.

U kunt zich nu al bij hem of haar opgeven als computerouder (assisteren tijdens de computerles). De dag en tijd kunt u zelf eventueel bepalen.

 

Met vriendelijk groeten,

leerkrachten groep 8