1. Home
  2. Informatie
  3. Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR van ’t Carillon

De medezeggenschapsraad … meebeslissen / meedenken.

Dit jaar bestaat deze raad uit 2 ouders: mevr. Miranda Bastiaansen, mevr. Margo van Boxel, en 3 leerkrachten: juf Cynthia Geerts (voorzitter), dhr Han de Gooijer en Monique Snijders.

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel op beleidsmatige aspecten en heeft regelmatig overleg met de directie. De MR heeft de verantwoordelijkheid om de belangen van ouders en personeelsleden te behartigen. De MR mag aan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Ook moet het bestuur in een aantal gevallen de raad om instemming vragen. De MR werkt op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.infowms.nl.

Wij vinden het heel belangrijk dat er een MR is. Het geeft in het bijzonder de ouders de gelegenheid mee te denken over het onderwijs aan hun kind. Elke ouder of leerkracht is als toehoorder welkom tijdens de MR vergaderingen.

Indien u als ouder onderwerpen wilt aandragen die volgens u op de agenda van de MR zouden moeten staan dan kunt u dit melden via het e-mail adres van de MR: MR@bscarillon.nl. Hierbij doen wij u een dringend verzoek alleen onderwerpen aan te dragen die een relatie hebben met het beleid dan wel in het algemeen belang van de school zijn. In geval van individuele kwesties verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Indien u een gesprek wil met de directie wordt u verzocht een afspraak te maken. 

 

De taken van de MR.

De (G)MR is dus een belangrijke gesprekspartner voor het schoolbestuur.

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn o.a.:

  • ARBO- en ziekteverzuimbeleid, maar ook vaststelling van o.a. het pestprotocol
  • Begroting
  • Toekomstplannen t.a.v. bijv. de Brede School
  • Mogelijkheden betreffende voor-, tussen- en naschoolse opvang
  • De besteding van gelden en het onderhoud van het schoolgebouw
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • Ouderparticipatie en MR-scholing d.m.v. cursussen

Voor de VERGADERDATA van de MR in schooljaar 2016-2017 klikt u hier.

 

Voor de verkiezingsuitslag van de MR klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 17 maart 2015 klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 19 mei 2015 klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 28 september 2015 klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 10 november 2015 klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 20 januari 2016 klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 3 oktober 2016 klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 8 november 2016 klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 13 maart 2017 klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 20 juni 2017 klikt u hier.