1. Home
 2. Informatie
 3. Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR van ’t Carillon

De medezeggenschapsraad … meebeslissen / meedenken.

Dit jaar bestaat deze raad uit 3 ouders: dhr.Jurgen Koevoets (voorzitter), dhr.Jeffrey Volkert en 3 leerkrachten: juf Anouk Noij ,dhr Han de Gooijer en onderwijsassistent Monique Snijders.

De MR-verkiezingen zijn inmiddels afgerond.

De meerderheid van de stemmen was voor mevr. Josien van Oosterhout - Widdershoven.

Welkom in de MR en veel succes.

 

De MR vertegenwoordigt de ouders en het personeel op beleidsmatige aspecten en heeft regelmatig overleg met de directie. De MR heeft de verantwoordelijkheid om de belangen van ouders en personeelsleden te behartigen. De MR mag aan het bestuur gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Ook moet het bestuur in een aantal gevallen de raad om instemming vragen. De MR werkt op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.infowms.nl.

Wij vinden het heel belangrijk dat er een MR is. Het geeft in het bijzonder de ouders de gelegenheid mee te denken over het onderwijs aan hun kind. Elke ouder of leerkracht is als toehoorder welkom tijdens de MR vergaderingen.

Indien u als ouder onderwerpen wilt aandragen die volgens u op de agenda van de MR zouden moeten staan dan kunt u dit melden via het e-mail adres van de MR: MR@bscarillon.nl. Hierbij doen wij u een dringend verzoek alleen onderwerpen aan te dragen die een relatie hebben met het beleid dan wel in het algemeen belang van de school zijn. In geval van individuele kwesties verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Indien u een gesprek wil met de directie wordt u verzocht een afspraak te maken. 

 

De taken van de MR.

De (G)MR is dus een belangrijke gesprekspartner voor het schoolbestuur.

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn o.a.:

 • ARBO- en ziekteverzuimbeleid, maar ook vaststelling van o.a. het pestprotocol
 • Begroting
 • Toekomstplannen t.a.v. bijv. de Brede School
 • Mogelijkheden betreffende voor-, tussen- en naschoolse opvang
 • De besteding van gelden en het onderhoud van het schoolgebouw
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
 • Ouderparticipatie en MR-scholing d.m.v. cursussen

VERGADERDATA van de MR in schooljaar 2018-2019.

 • 10 december 2018
 • 29 januari 2019
 • 26 maart 2019
 • 16 april 2019
 • 28 mei 2019

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 13 maart 2017 klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 20 juni 2017 klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 6 februari 2018 klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 7 mei 2018 klikt u hier.

Voor het verslag van de MR-bijeenkomst van 11 september 2018 klikt u hier.