1. Home
  2. Informatie
  3. Overblijven & BSO

Overblijven & BSO

 

Leerlingen hebben de mogelijkheid om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school hun lunch te gebruiken (overblijven).

Dit vindt plaats onder toezicht van daarvoor opgeleide overblijfmoeders.

Indien kinderen extra aandacht nodig hebben dient dit vooraf via de leerkracht of d.m.v. een briefje aan de overblijfmoeders kenbaar gemaakt te worden.

 

De navolgende tarieven zijn van toepassing:

- incidenteel overblijven € 1,70 per keer (in gesloten envelop met voor- en achternaam,

  groep en bedrag)

- voor regelmatig overblijven bestaat de mogelijkheid een zogenaamde strippenkaart te kopen.

- deze kaart is geldig voor 20 keer overblijven.

- Een strippenkaart kost € 25,00; voor het derde (en volgende) kind kost een kaart € 15,00

(deze kaart is persoonlijk).

- het strippenkaartgeld dient per bank te worden overgemaakt. Hiermee hebt u meteen bewijs

  dat er betaald is. Dit geld moet voorafgaand aan de overblijfperiode worden overgemaakt.

- Het rekeningnummer alleen voor de strippenkaarten is

  NL28 RABO 0114 8880 00  op naam van basisschool Carillon, onder vermelding van:

  • voornaam en achternaam van het kind
  • of het om het 1e, 2e  of 3e kind van het gezin betreft

- De kaart blijft op school.

 

Restitutie van openstaande strippen vindt plaats als uw kind naar de middelbare school gaat of verhuist. Als u een uitkering krijgt, bestaat de mogelijkheid het overblijfgeld terug te vragen via de bijzondere bijstand.  

Indien door kinderen, die altijd een strippenkaart hebben gehad, overgegaan wordt tot incidentele betaling, dienen de ouders dit via een briefje door te geven aan de overblijfmoeders.

Betaling van het verschuldigde overblijfgeld dient te geschieden z.s.m. na het ontvangen van een volle strippenkaart.

Het komt steeds vaker voor dat de overblijfkosten niet tijdig of geheel niet worden voldaan.

Bij het achterwege blijven van betalingen zullen wij u schriftelijk verzoeken om zo spoedig mogelijk tot betaling over te gaan.

Wanneer de betalingsachterstand oploopt tot meer dan € 25,- stopt de overblijfmogelijkheid. De school zal u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Buitenschoolse Opvang (BSO)

BSO is een voorziening tussen thuis en school. Van maandag t/m vrijdag

kunnen kinderen vanaf 4 jaar voor en na schooltijd, gedurende

roostervrije dagen van school en in schoolvakanties, terecht bij deze vorm

van opvang. Door gebruik te maken van BSO kunnen ouders werk en/of studie

combineren met schoolgaande kinderen.

 

Kindcentrum 'Belle Fleur' biedt dit aan op onze school

Contactpersoon: Resi Beentjes, T:076-5410328 website: www.bellefleur.nl  

 

Andere BSO-organisaties kunt u vinden in de gemeentegids.